Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Karlskronaviken, plan 80-47

Detaljplanen vann laga kraft 2017-06-02.

Detaljplanen för Karlskronaviken antogs av kommunfullmäktige 2015-06-11. Planen överklagades till Länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen (MMD) och mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 2017-06-02 beslutade MÖD att fastställa kommunfullmäktiges antagandebeslut. Domen kan inte överklagas.

Regeringen beslöt den 6 april 2017 att upphäva Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddet för vattenområdet betecknat WB1, vilket avsåg en gemensam brygga för den i detaljplanen föreslagna gemensamhetsanläggningen vid stranden i Karlskronaviken. För övriga delar gäller Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet.

Planområdets läge

Planområdet Karlskronaviken ligger i sydvästra Rönninge. I öster gränsar området till Uttringe Hage, i norr till Heliodal, i väster till järnvägsspåren och sjön Uttran samt i söder mot sjön Uttran och Karlskronaviken.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att åstadkomma en god exploateringsekonomi för området och bygga ut kommunalt vatten och avlopp och kommunala gator, kvartersgator samt gång- och cykelvägar och en gång- och cykelbro föreslås byggas ut. Ett större sammanhängande grönområde sparas för rekreation. En ny ansökan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskydd skickas in.

Vissa förändringar har gjorts i det slutliga förslaget till detaljplan. Det totala antalet byggrätter har ökat något och nu finns 57 byggrätter för friliggande villor och ett fritidshus.

Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas.

Gatukostnadsutredningen redovisar fördelningsområdet (det område inom vilket gatubyggnadskostnaderna fördelas) och vad den beräknade kostnaden blir för villor/byggrätter med olika fördelningsfaktorer.

Senast uppdaterad 04 juli 2018