Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för del av kv. Boktorp, E-tomt, plan 80-67

Detaljplanen vann laga kraft 15 april 2009.

Planområdets läge

E-området är beläget på fastigheten Uttringe 1:935 i södra Rönninge, cirkaa 450 meter sydost om Rönninge centrum och gränsar i söder mot Fiskaruddsvägen.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att utöka befintligt E-område.

Vattenfall yrkar på att E-området där den befintliga nätstationen ligger, ska utökas så att en större nätstation ska få plats, för att kunna strömförsörja de tillbyggnader som kommer att ske på Salarp 3. Det horisontella avståndet mellan nätstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag måste uppgå till minst fem meter, enligt gällande starkströmsföreskrifter.

Planförslaget har reviderats i februari 2009. Revideringen innebär att en ny beteckning, B, bostäder, har tillkommit på plankartan på del av fastigheten Boktorp 22 och smärre justeringar gjorts. Under upplysningar har också texten "ändrad detaljplan för Salarp 3 nr 80-66" införts.

Planskede

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 20 juni 2018