Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av kv Ålkistan, plan 80-75

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2015.

Planområdets läge

Planområdet omfattar cirka 1120 kvm och är beläget längs Garnuddsvägens södra sida, mitt emot befintlig pendlarparkering och cykelparkering. Det omfattar cirka 1050 kvadratmeter i norra kanten av fastigheten Ålkistan 2 och cirka 40 kvadratmeter i nordvästra hörnet av den angränsande fastigheten Ålkistan 1, Rönninge Folkets Hus. I söder avgränsas området mot resten av Ålkistan 2 av en kraftig sluttning och i öster i fastighetsgräns mot angränsade Ålkistan 5.

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra infartsparkering, cirka 30 bilplatser i form av markparkering, i omedelbar närhet av Rönninge pendeltågsstation. Parkeringen ska ersätta de platser vid Rönninge centrum norr om järnvägen som i olika utsträckning använts för pendlarparkering men som i samband med den beslutade omdaningen av Rönninge centrum kommer att tas i anspråk för boendeparkering och centrumparkering.

Senast uppdaterad 04 juli 2018