Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för del av Söderby Park, östra delen, plan 83-14

Detaljplanen vann laga kraft den 20 juni 2007.
Planen ska läsas tillsammans med detaljplan med plannummer 83-08.

Planområdets läge

Planområdet ligger i östra delen av Söderby Park och gränsar i norr mot den delvis utbyggda villabebyggelsen i norra delen av Söderby Park, i öster mot Botkyrka kommun i söder mot obebyggd mark, planerad för villabebyggelse, och i väster mot Vattentornsparken och detaljplanen för västra delen av Söderby Park.

Planens syfte

Planens syfte var att ändra planbestämmelserna så att 42 villatomter kunde rymmas istället för de tidigare 36 stycken. Byggrätten blev 170 kvadratmeter för huvudbyggnad plus 40 kvadratmeter för uthus, såsom planbestämmelserna r utformades inom detaljplanen för västra delen av Söderby Park.

Till detaljplanen hör två gestaltningsprogram ett för det norra kvarteret ett för det södra. Gestalttningsprogrammet för den norra delen innehöll riktlinjer för en mer traditionell villaarkitektur medan gestaltningsprogrammet för den södra delen innehåller anvisningar för modernare villatyper.

 

Senast uppdaterad 31 augusti 2018