Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, södra delen, plan 83-15

Detaljplanen vann laga kraft 13 januari 2011.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i östra delen av Salems kommun. Planområdet ligger väster om Söderby Park där en ny stadsdel växer fram. Planområdet avgränsas i norr och väster av naturmark, i öster av Söderby gårds väg samt i söder av kvarteret Mosshagen, Skyttorpsvägen och kvarteret Trädgårdsmästaren.

Planens syfte

Syftet med denna detaljplan är att ändra markanvändningen för att möjliggöra ett nytt arbetsplatsområde med verksamhet i form av lättare, icke störande, småindustri. Inom området planeras även för en återvinningsstation samt en biltvätt.

Senast uppdaterad 11 december 2018