Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för kv Svampen, plan 82-70

Planändringen vann laga kraft 2007-05-10 och är ett tillägg till gällande plan 82-32.

Planområdets läge

Planområdet är beläget kring Svampstigen i Salem, nordost om Säbyvägen. Planändringen omfattar samma område som underliggande plan, nr 82-32, totalt cirka 12,2 hektar. De nya och ändrade bestämmelserna berör dock endast kvartersmarken inom planområdet, förutom förtydligande om huvudmannaskap för allmän plats.

Planens syfte

Planändringens syfte är att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar, såsom entrétak, burspråk och glasat uterum, i befintlig radhusbebyggelse på sådant sätt att förändringarnas påverkan på grannhus och -tomter beaktas och bebyggelsens karaktär och en god helhetsverkan bibehålles. Vidare syftar planändringen till att ge förutsättningar för enklare och snabbare bygglovshantering med rimliga handläggningsresurser dels genom att anpassa planbestämmelserna för byggande på prickmark och korsprickig mark, dels genom tydliga riktlinjer för tillbyggnadernas utformning och placering. För att fånga upp dessa fyra aspekter har planbestämmelserna knutits till preciserade typlösningar enligt ritningsbilagor till planbestämmelserna. Med tanke på de smala tomterna måste glasade uterum placeras mycket nära tomtgräns vilket kan påverka grannfastigheten i flera avseenden. Typritningarna i planbestämmelserna anger uterummens placering för att så långt möjligt klargöra spelreglerna grannar emellan.

Befintlig byggrätt för samlingslokal för de boende kvarstår oförändrad. Ledningsområden, u-områden, införs för att tydliggöra befintlig starkströmskabel samt underlätta framtida flytt. E-område införs för befintlig transformator. Planbestämmelserna innehåller även ett förtydligande angående kommunen som huvudman för allmän plats. Moderniseringen av byggrätterna sker genom planändring, istället för ny detaljplan med karta, för att planarbetet med samtliga 15 områden ska vara tidsmässigt och ekonomiskt genomförbart.

 

Senast uppdaterad 04 juli 2018