Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring genom tillägg till detaljplan för kv Jägaren, plan 82-72

Planändringen vann laga kraft 12 mars 2008 och är ett tillägg till gällande plan 82-01.

Planområdets läge

Planområdet är beläget kring Bonde-, Skogvaktar-, Torpar- och Jägarstigen i Salem, söder om Skyttorpsvägen. Planändringen omfattar samma område som underliggande plan, nr 82- 01. Kvartersmarken inom planområdet omfattar ca 18 ha. De nya och ändrade bestämmelserna berör endast kvartersmarken inom planområdet, förutom förtydligande om huvudmannaskap för allmän plats.

Planens syfte

Planändringens syfte är att förtydliga och anpassa byggrätten för att möjliggöra vissa
tillbyggnader och kompletteringar, såsom öppen förstukvist, balkong och inglasat uterum, i befintlig radhusbebyggelse på sådant sätt att bebyggelsens karaktär och en god helhetsverkan bibehålles, samt åtgärdernas påverkan mellan grannar och förutsättningarna ur bostadsrättsföreningens synpunkt beaktas. Vidare syftar planändringen till att ge förutsättningar för enklare och snabbare bygglovshantering med rimliga handläggningsresurser genom tydliga riktlinjer för tillbyggnadernas omfattning, utformning och placering.

För att fånga upp dessa fyra aspekter har planbestämmelserna knutits till typlösningar enligt ritningsbilagor till planbestämmelserna. Med tanke på de smala tomterna måste glasade uterum placeras mycket nära grannen vilket kan påverka grannradhus och –uteplats i flera avseenden bl a ur brand-, underhålls- och störningssynpunkt. Bestämmelse om takvinkel införs till skydd för bebyggelsens karaktär. Byggrätten för bostäder omfördelas inom kvarteret och preciseras till vad som gäller för varje radhuslägenhet, vilket innebär en marginell ökning av byggrätten totalt sett. Byggrätten för uthus kvarstår oförändrad. Samtidigt undanröjs formella felaktigheter i plankartan avseende hur byggrätten fördelas inom planområdet.

Senast uppdaterad 04 juli 2018