Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för kv Fjärilen m fl (Söderby III), plan 82-71

Detaljplanen vann laga kraft 16 juli 2008 och är ett tillägg till plan 82-03.

Planområdets läge

Planområdet omfattar bebyggelsen på Champinjon-, Kantarell-, Murkel-, Vinter-, Myr-, Bi-, Sländ- och Fjärilstigen samt omgivande parkmark.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är
- att möjliggöra vissa mindre tillbyggnader och kompletteringar på befintliga radhus i form av inglasade uterum, burspråk, inbyggd farstukvist och balkong enligt typritningar som hör till planen
- att förtydliga bestämmelser om byggrätt, byggnadssätt och tomtindelning för befintliga villor och i rimlig mån anpassa bestämmelserna efter befintliga förhållanden
- att komplettera bestämmelserna för förskoletomten på Bistigen med fler alternativa användningssätt samt reglera byggrättens omfattning.

Senast uppdaterad 04 juli 2018