Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan 82-65

Detaljplanen vann laga kraft 28 maj 2008.

Planområdets läge

Planområdet ligger mellan Prästbodavägen och Söderby gårds väg, i norr gränsar området mot naturmark och begravningsplatsen, i öster mot Söderby gårds väg, i söder mot det planerade arbetsplatsområdet och kvarteret Ljungen och i väster mot Prästbodavägen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en gräsbelagd fotbollsplan med måtten 65 x 105 meter samt parkeringsplatser för ett tiotal bilar med möjlighet att tillskapa flera p-platser och med infart från Söderby gårds väg. Byggrätt för en eventuell framtida omklädningsbyggnad redovisas också. En gång- och cykelväg anläggs från övergångsstället vid Söderby gårds väg fram till befintlig gång- och cykelväg i söder.
Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018