Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klimatbokslut för Salems kommun

Salems kommun antog år 2022 det kommunövergripande och långsiktiga klimatmålet att kommunen ska vara klimatneutral senast år 2045: Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Sedan klimatmålet antogs har kommunen genomfört ett flertal aktiviteter och insatser för att målet ska kunna nås. En av dessa aktiviteter är att kommunen nu tagit fram ett första klimatbokslut för att redovisa kommunorganisationens klimatpåverkan.

Vad är ett klimatbokslut?

Ett klimatbokslut är en kartläggning av kommunorganisationens utsläpp. Bokslutet visar utsläppskällorna av växthusgaser indelat i olika kategorier. Samtliga utsläpp av växthusgaser omvandlas till enheten koldioxidekvivalenter för att underlätta jämförbarheten. Klimatbokslutet är beräknat enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol vilket underlättar jämförbarheten och möjligheten att följa upp resultaten över tid. 

Vad är resultatet från Salems kommuns första klimatbokslut? 

Salems kommuns första klimatbokslut gäller år 2022. Bokslutet följer gängse metoder och kommer gå att följa upp med nya klimatbokslut framöver för att se om kommunorganistationens utsläpp ökar eller minskar inom olika kategorier och områden. Det totala utsläppet för Salems kommunorganisation är 13 502 ton koldioxidekvivalenter.

Hur är utsläppen fördelade?

Inköp av varor och tjänster står för 71% av klimatpåverkan. Exempel på vad som menas med inköp av varor och tjänster är livsmedelsinköp, drift och underhåll, förbrukningsmaterial och inventarier. 14% av utsläppen kommer från de kommunala bolag som kommunen deläger tillsammans med andra kommuner: Syvab och SRV. Kommunens utsläpp från kommunalt ägda bolag baseras på ägarandel i bolaget.

Utsläpp från lokaler och anläggningar är 1 110 ton vilket motsvara 8% av de totala utsläppen. I denna kategori räknas el, fjärrvärme, köldmedia, reservkraft och vattenförbrukning in. Kapitalplaceringar står för 4% av utsläppen och tjänsteresor, pendling och transporter står för 2% av utsläppen.

Salems kommuns växthusgasutsläpp för 2022 fördelat på olika utsläppskategorier angivet i ton koldioxidekvivalenter (förkortas CO2e) och procent (%). De totala växthusutsläppen uppgick 2022 till 13 502 ton koldioxidekvivalenter.

Hur kommer vi använda klimatbokslutet framåt?

Klimatbokslutet ger kommunen förutsättningar att ta fram delmål inom kommunorganisationen. Ett första klimatbokslut ger också kommunen något att utgå ifrån för uppföljning av kommunorganisationens utsläpp framöver då nya klimatbokslut kan tas fram och jämföras med detta klimatbokslut. Bokslutet blir också ett viktigt kunskapsunderlag för att ta fram en klimatfärdplan för Salems kommun. 

Du hittar klimatbokslutet för år 2022 i sin helhet här.

Vill du veta mer om kommunens klimatarbete och klimatbokslutet kan du kontakta kommunens klimatstrateg, Lotta Hansson, på lotta.hansson@salem.se.

Senast uppdaterad 07 mars 2024