Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tilläggsbelopp

Både fristående och kommunala verksamheter ska inom ramen för sina ordinarie resurser kunna ge stöd åt flertalet barn/elever. Detta innebär att de allra flesta elevers/barns eventuella behov av särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet (skolpengen).

I skollagen (8 kap, 32 §, 10 kap, 39 §) samt gymnasieförordningen (13 kap, 7 §) framgår att kommunen i vissa fall ska betala ett tilläggsbelopp utöver grundbeloppet för barn/elev som har ett omfattande behov av extraordinära stödinsatser.

Rektors ansvar

Rektor ansvarar alltid för att elever får det stöd som de har rätt till. Stödinsatser kan inte villkoras med ett beviljat tilläggsbelopp och således kan verksamheter inte ansöka om tilläggsbelopp innan stödet har satts in. (3 kap. 7 § Skollagen)

Tilläggsbelopp ges endast i undantagsfall

Möjligheterna att beviljas tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinära stödinsatser är mycket begränsade. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättningen ska utgå högt ställt. Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. För att kommunen ska komma till slutsatsen att det är fråga om ett extraordinärt stödbehov ska förskolans/skolans utredning klart visa att så är fallet. Det är alltid barnets/elevens individuella stödbehov som är underlag för bedömning av rätt till tilläggsbelopp. Ett barns/elevs eventuella diagnos är i sig inte utslagsgivande.

Rutin för ansökan om tilläggsbelopp

Det är förskolan eller skolan där barnet eller eleven är inskriven som kan göra en ansökan om tilläggsbelopp, inte vårdnadshavarna. För att en ansökan om tilläggsbelopp ska kunna behandlas finns det mycket information som måste finnas med. Det är därför viktigt att läsa igenom och ha kännedom om Salems kommuns rutiner för ansökan om tilläggsbelopp. Ansökan görs digitalt. Länkar till rutinen och till det digitala ansökningsformuläret finns uppe till höger på denna sida.

 

Senast uppdaterad 20 oktober 2023