Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Varje termin ska lärare ha ett utvecklingssamtal med sina elever och deras vårdnadshavare. Samtalet är individuellt och handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

I de årskurser där inte betyg ges ska läraren en gång per läsår ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska innehålla omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Ytterligare stöd

En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd.

I de årskurser där man gör skriftliga individuella utvecklingsplaner ska extra anpassningar dokumenteras i dem. I årskurser där elever får betyg får rektorn avgöra hur de extra anpassningarna ska dokumenteras.

Ifall extra anpassningar inte är tillräckligt ska eleven få särskilt stöd. Det är rektorns ansvar att utreda om en elev är i behov av särskilt stöd. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, vilka åtgärder som skolan bedömer är nödvändiga och när skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.

Senast uppdaterad 11 januari 2023