Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering. Tillståndet innebär tillåten parkering på reserverade platser samt förlängda parkeringstider. Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Lite om rörelsehinder

Idag heter parkeringstillståndet som personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till "Parkeringstillstånd för rörelsehindrad". Vi på Salems kommun är medvetna om att ordet rörelsehindrad kan uppfattas som funkofobiskt (=fördomar mot personer med funktionsnedsättning) och inte bör användas. Rörelsehindrad och funktionshindrad är ingenting en person är utan snarare något som förklarar hur omgivningen ser ut. Ett exempel är att för en rullstolsburen person kan en trappa vara ett rörelsehinder, personen blir alltså rörelsehindrad. Finns det däremot en hiss är personen inte längre rörelsehindrad.

Vi på Salems kommun arbetar kontinuerligt för att kommunen ska vara tillgängligt för alla, fri från rörelsehinder. Vi vet också att språk spelar en viktig roll och strävar därför efter att inte använda ord som rörelsehindrad/funktionshindrad utan istället funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Det finns förslag på att detta även ska ändras i lagtext vilket vi ser positivt på och hoppas på att fler ska följa efter.

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att hen har väsentliga svårigheter att flytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

För personer med funkstionsnedsättning som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om förarens hjälp behövs utanför fordonet i den grad att hen inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten sittande.

Ansökan och utredning 

Ansökan görs genom att fylla i och skicka in blanketterna.

De kan lämnas in direkt eller postas till kommunen. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som har en förtroendeläkare att tillgå.

Ett tillstånd gäller som längst i fem år. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.

  • Under högst 3 timmar på gågata.

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etcetera). Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (till exempel i parkeringshus). Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger generellt inte undantag från skyldighet att erlägga avgift. I Salems kommun är det dock avgiftsfritt på alla kommunens parkeringsplatser. Detta skiljer sig mellan kommuner och andra regler kan gälla för parkeringar på privat mark, kontakta aktuell kommun och markägare för information.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringtillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på ett sådant sätt att framsidan är väl synligt utifrån.

Tänk på att parkeringstillstånd är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Senast uppdaterad 11 juni 2024