Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

God man, förvaltare och förmyndare

Salems kommun är en del av Södertörns överförmyndarnämnd.

Klicka här för att läsa mer på Överförmyndarnämndens hemsida 

God man och förvaltare

God man och förvaltare har i princip samma huvuduppgifter, men ansvar och befogenheter skiljer sig åt. Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Förvaltare kan utses mot en persons vilja. Förvaltare utses endast då en mindre ingripande åtgärd inte fungerar för att ge den enskilde hjälp. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaruppdraget avser. Inom uppdraget är det förvaltaren som beslutar och inget samtycke behövs från huvudmannen. 

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att man inte har någon förvaltare. Ett sådant kan till exempel krävas om man ska bli advokat eller fastighetsmäklare. Du vänder dig till Södertörns överförmyndarnämnd för att få ett förvaltarfrihetsbevis. 

Förmyndare

Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans förmyndare för sina barn. Förmyndaren tar hand om barnets egendom och ska företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

I princip råder så kallad fri föräldraförvaltning, d.v.s. att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på förmyndarna. Det finns emellertid undantag i den fria förvaltningen genom att förvaltning av barns egendom kan stå under överförmyndarens tillsyn. Förmyndare är vid dessa tillfällen skyldiga att lämna upplysningar till överförmyndaren.

Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är förmyndare skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndaren. Förmyndare ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren.

Alternativ till god man och förvaltare

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjälp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingsmedel. Läs mer på Södertörns överförmyndarnämnds hemsida.

 

Senast uppdaterad 15 augusti 2023