Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till dig som ansöker/ansökt om insats inom LSS

Enligt LSS kan du få stöd från kommunen så du får möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor.

ANSÖKAN
En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Det är den enskilde själv som behöver göra ansökan. Ansökningsblanketten kan du få av din handläggare eller skriva ut från Salems kommuns hemsida. 

PERSONKRETSTILLHÖRIGHET
I första hand utreds din personkretstillhörighet enligt LSS som avgör om du har rätt till LSS insatser eller inte. 

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:

  1. Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

UTREDNING OCH UPPFÖLJNING
Vid en ansökan kommer en biståndshandläggare vid Myndighetsenheten att kontakta dig för att utreda ditt behov av hjälp och stöd. Du behöver styrka dina behov med underlag. Vi har utredningstid men utreder så skyndsamt som möjligt. 

Om dina behov förändras behöver du kontakta biståndshandläggaren som sedan kan utreda dina behov på nytt. En handläggare kan även komma att kontakta dig för att följa upp dina pågående insatser och vid behov göra en omprövning. I vissa fall kommer vi att kommunicera utredningen med dig och du får då möjlighet att komma med synpunkter på innehållet innan ett beslut fattas.

BESLUT
Efter en ansökan och utredning får du antingen ett bifallsbeslut eller ett avslagsbeslut. Om du får ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga detta. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan till biståndshandläggaren. Biståndshandläggaren tar sedan ställning till om beslutet ska ändras eller inte och skickar det sedan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

SAMTYCKE
Om du har någon annan som hjälper dig eller för din talan i kontakt med myndighet är det bra om du skickar in ett skriftligt samtycke till detta. 

PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kommer att registreras i kommunens datasystem i enlighet med GDPR,

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter
https://www.salem.se/omsorg--hjalp/personuppgifter/  

LSS INSATSER

PERSONLIG ASSISTANS 

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med andning, personlig hygien, måltider, av-och påklädning, kommunikation med andra, stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa). 

Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov som avses i 9 a § första stycket punkt 2-5 enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

Hjälp med behov enligt 9 a § första stycket punkt 1, 6 och 7 ska anses som hjälp med grundläggande behov, oavsett hjälpens karaktär. Detta gäller även hjälp med måltider i form av sondmatning och hjälp i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser.

 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 66 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 66-årsdagen och sedan blivit beviljad. Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 66 år. 

LEDSAGARSERVICE 
Ledsagarservice är en insats anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet och fritidsaktiviteter. 

BITRÄDE AV KONTAKTPERSON 
Biträde av kontaktperson är en insats som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter. 

AVLÖSARSERVICE 
Avlösarservice är en insats som ska möjliggöra för vårdnadshavare att bli avlastade i omvårdnadsarbetet. Avlösarservice utförs i hemmet hos den som beviljats insatsen.

KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 
Korttidsvistelse är en insats för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. 

KORTTIDSTILLSYN FÖR SKOLUNGDOMAR ÖVER 12 ÅR 
Korttidstillsyn är en insats som erbjuds utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, samt heldagstillsyn under skollov. Insatsen beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar. Genom insatsen får den enskilde även en meningsfull fritidssysselsättning.

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning och trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i bostad med särskild service.

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA 
Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad, servicebostad, eller av kommunen särskilt anpassad bostad utan fast bemanning. Syftet med dessa boendeformer är att ge enskilda med svåra funktionsnedsättningar rätt till en anvisad lämplig bostad och en möjlighet att leva som andra. För samtliga boendeformer förutsätts att bostaden är personligt anpassad och att det i anslutning till boendet finns nödvändig personal som kan bistå med stöd, service och omvårdnad i fråga om de dagliga behov som personen med funktionsnedsättning inte klarar själv.

DAGLIG VERKSAMHET 
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Insatsen daglig verksamhet har som syfte att bidra till personlig utveckling samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap samt skapa en trygg och meningsfull dag.

HEMTJÄNST OCH AVGIFTER
Du som omfattas av LSS kan även ansöka om hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen, ifall behov föreligger och få din ansökan prövad. I Salems kommun har man rätt att välja den kommunala hemtjänsten som utförare eller något av de företag som har godkänts av kommunen. De olika företagen finns på Salems kommuns hemsida. Om du inte har möjlighet att läsa om dem där kan du kontakta din biståndshandläggare.

För hemtjänst tas en avgift ut per utförd timme. För trygghetslarm tas en avgift ut per månad. För mer information om avgifter och fakturor kan du kontakta Myndighetsenhetens avgiftshandläggare.

HJÄLPMEDEL OCH BOSTADSANPASSNINGAR
Vid behov av hjälpmedel är det vårdcentralen man kontaktar. Samma gäller vid behov av bostadsanpassningar. När du fått ett intyg från vårdcentralens arbetsterapeut gällande bostadsanpassning kan du vid behov ansöka om hjälp med denna via kommunens enhet för bostadsanpassning som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

FÄRDTJÄNST
Kommunens färdtjänsthandläggare utreder behov av färdtjänst. Du behöver då fylla i en ansökan om färdtjänst och sedan skicka den tillsammans med ett läkarintyg som styrker ditt behov, ett fotografi på ditt ansikte och en medicinlista. Färdtjänsthandläggaren ringer sedan upp dig för att gå igenom några frågor till utredningen. Samtliga handlingar skickas sedan till Färdtjänsten som fattar beslut om du är berättigad färdtjänst. 

Vid frågor kring utredningstid och beslut kan du kontakta Färdtjänsten på nummer 08 720 80 80.

KONTAKT OCH ÖPPETTIDER SALEMS KOMMUNS VÄXEL
Måndag: 08.00-18.30
Tisdag-torsdag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-12.45
Lunchstängt telefonväxeln: 12.00-13.00

STÖD
Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

På 1177:s hemsida finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd. Listan är uppdelad efter vilken typ av stöd som erbjuds, klicka på länken för att komma till 1177: LÄNK

Vid behov av stöd för anhöriga har Salems kommun ett anhörigstöd:
Anneli Ritter telefonnummer 08 532 594 89
Anneli Ritter är också kommunens äldrelots och kan därmed ge stöd, information och vägledning i äldrefrågor.

Vid behov av stöd vid våld i nära relation
Salems kommuns handläggare - våld i nära relation
Socialsekreterare Anneli Johansson, telefonnummer: 08 532 598 21, 070-783 62 11
E-post: anneli.johansson@salem.se

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, gratis för den som ringer och du kan vara anonym.
Telefonnummer 020 50 50 50
Hemsida: kvinnolinje.se

Du är välkommen att höra av dig vid frågor och funderingar.
Nummer till Salems kommuns växel: 08 532 598 00

Senast uppdaterad 27 mars 2024