Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skolskjuts

Med skolskjuts kan elever åka till och från skolan kostnadsfritt, i första hand med ett terminskort för SL-buss och annars i vissa fall med skoltaxi.                                     

Eleven får skolskjuts i samband med skoldagens början och slut, men inte till och från fritidsverksamhet och gymnasium eller när skolan har lov. Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800).

Rätt till skolskjuts

Det finns olika saker som kommunen tittar på för att avgöra om eleven har rätt till skolskjuts eller inte:

  • Bostadsadress och växelvis boende

  • Färdvägens längd

  • Trafikförhållanden

  • Funktionsnedsättning

Grundförutsättningen för att få skolskjuts är att eleven går i den kommunala grundskola eller anpassade grundskola som ligger närmast hemmet. Man kan även ansöka om skolskjuts till en skola längre bort om eleven har blivit hänvisad dit av kommunen.

Skulle eleven ha rätt till skolskjuts på grund av exempelvis färdvägens längd eller trafikförhållanden mellan hemmet och den närmsta kommunala grundskolan, men går i en skola som man själv har valt, finns det fortfarande en möjlighet till skolskjuts. Skolskjutsen till den skola man valt får i så fall inte vara dyrare än den hade varit till den kommunala skola som ligger närmast hemmet, eller den skola kommunen annars hade placerat eleven i. Om eleven har flyttat men fortfarande går kvar i sin gamla skola räknas även det som ett eget val av skola och rätten till skolskjuts kommer då bedömas utifrån den nya adressen och närmsta kommunala grundskola där det finns plats.

- Går eleven i en fristående skola utanför Salems kommun har eleven inte rätt till skolskjuts.

- Vid ett beviljande av skolkort ersätts du endast för ett terminskort

Bostadsadress och växelvis boende

Elevens bostadsadress avgör om eleven kan få skolskjuts eller inte. Om en elev bor växelvis hos vårdnadshavare med gemensam vårdnad kan skolskjuts beviljas till två adresser inom Salems kommun. Detta gäller under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda inom kommunen och att övriga krav för beviljande av skolskjuts är uppfyllda. Skolskjuts beviljas ej till eller från en vårdnadshavare utanför Salems kommun.

För det mesta är bostadsadress och folkbokföringsadress densamma, men i de fall vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och barnet bor hos dem växelvis, finns det förmodligen två bostadsadresser. För att det ska anses som två bostadsadresser måste arrangemanget vara både varaktigt och likvärdigt fördelat mellan adresserna, till exempel att barnet bor varannan vecka på respektive adress. Om eleven har två bostadsadresser ska det anges i din ansökan om skolskjuts.

Färdvägens längd

För att kunna få skolskjuts på grund av gångavståndet mellan hemmet och närmsta kommunala grundskola ska avståndet vara minst:

  • 2,5 km för elever i årskurs F-3

  • 3 km för elever i årskurs 4-6

  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Gångavståndet mäts i Google Maps.

Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet

Om du ansöker om skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet gör kommunen en bedömning i varje enskilt fall. Ansöker du om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska du ange detta i din ansökan. Underlag som styrker detta ska bifogas ansökan.

LSS
Elever som omfattas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrsade (LSS) regleras av LSS-handläggare på socialförvaltningen. Detta gäller exempelvis resor under skollov och till fritidshem. 

Skolskjuts på grund av medicinska skäl och vid olycksfall

Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen, alternativt på väg till eller från skolan, ska du som vårdnadshavare i första hand göra en anmälan till Salems kommuns försäkringsbolag. Det är i detta fall försäkringsbolaget som ser till att eleven eventuellt får skolskjuts kommunens försäkringsbolag.

Händer det en olycka efter skoldagens slut eller om eleven behöver ta sig till en planerad operation, ska du som vårdnadshavare i första hand kontakta det egna försäkringsbolaget som i så fall hanterar eventuell skolskjuts. Om försäkringsbolaget inte går med på att ditt barn får skolskjuts kan du istället göra en ansökan till Salems kommun tillsammans med ett avslagsbeslut från ditt försäkringsbolag. Om det handlar om en planerad operation ska ansökan skickas in i god tid, tillsammans med ett läkarintyg. Läkarintyg behöver också skickas med när man gör en ansökan på grund av ett olycksfall efter skoldagens slut. I båda typerna av ansökan kommer kommunen att bedöma varje enskilt fall.

Salems kommuns skolskjutsreglemente

 Klicka här

Så ansöker du om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänst. Om du inte har tillgång till e-legitimation, eller av annan anlening inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du istället använda kommunens blankett Du som ansöker om skoltaxi måste ha skickat in din ansökan senast den sista april. Detta för att vi ska kunna planera skolstarten tillsammans med taxibolaget i god tid. 

För dig i gymnasieskolan 

Om du går i en gymnasieskola och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. 

Ansök om färdtjänst: 
https://fardtjansten.sll.se/sv/info/fardtjanstresor/ansok1/ansok/

Hur överklagar jag ett beslut om skolskjuts?

Beslut om skolskjuts som fattas med stöd av 10 kap 32 § första stycket, och 11 kap 31 § första stycket i skollagen (2010:800) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor. Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Stockholm men skickas till:

Salems kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Säbytorg 16
144 80 Rönninge

 

Senast uppdaterad 18 mars 2024