Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Resor och resebidrag

Här kan du läsa mer kring resor och resebidrag.

För att grundterminskort (gäller vardagar under dagtid) på SL skall erhållas krävs:

 • att gymnasieeleven är folkbokförd i Salems kommun

 • att gymnasieelever har längre än sex kilometer från bostaden till sin gymnasieskola

 • att den studerande är under 20 år (gäller till och med vårterminens slut det år eleven fyller 20 år)

I övrigt gäller:

 • att de elever som vill kunna resa på kvällar och helger får själva betala tillägget för så kallad fritidsbiljett

 • att terminskort delas ut på skolan, där eleven studerar (enligt avtal). Om avtal med skola saknas, kan ersättning för utlägg betalas ut mot uppvisande av originalkvitto

 • om eleven väljer ett annat färdsätt än det som kommunen erbjuder ersätts ej kostnaderna

 • att ersättning för elevresor, då SL-kortet inte är aktuellt, utgår med högst 1/30 av basbeloppet per kalendermånad/terminen

 • att kommunen ej ersätter förlorat SL-kort

Tillfällig funktionsnedsättning pga olycksfall

 • Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska ni kontakta Stockholmsregionens Försäkring (SRF) för bekräftelse och godkännande. SRF kommer att ordna med beställningar av beviljade taxiresor. Sänd intyget i samband med att ni gör skadeanmälan.
  Läs mer och gör anmälan direkt via SRF:s hemsida

Färdtjänst

 • Gymnasieelever som uppfyller färdtjänstlagens krav för färdtjänst kan nyttja denna för resor till och från gymnasieskolan

 • Ansökan om färdtjänst handläggs av avgiftshandläggaren vid socialtjänst­förvaltningen. Beslut fattas av färdtjänstnämnden (Stockholms läns landsting)

 • Elev med beviljad färdtjänst kan efter särskild ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen få en kontant ersättning för den faktiska egenavgiften med upp till högst 1/30 av basbeloppet per kalendermånad på terminen

 • Elever som går på de särskilda riksgymnasierna för rörelsehindrade samt döva och hörselskadade har rätt att få ett bidrag, så kallat Rg-bidrag, från staten, för att täcka resor till och från hemmet samt dagliga resor till skolan. Kommunen handlägger således inte dessa frågor

Distansstudier

Elever som bedriver gymnasiestudier på distans kan beviljas ersättning för resa vid deltagande i obligatoriska inslag i utbildningen. Ersättning kan utgå för styrkta kostnader för boende och resa, dock max 1/30 av prisbasbeloppet. Närvarointyg från skolan ska kunna uppvisas.

Senast uppdaterad 04 juni 2024