Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering. Tillståndet innebär tillåten parkering på reserverade platser samt förlängda parkeringstider. Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd?

En person som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att den har väsentliga svårigheter att flytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

För personer med funktionsnedsättning som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om förarens hjälp behövs utanför fordonet i den grad att personen inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten sittande.

Ansökan och utredning 

Ansökan görs genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten samt bifoga läkarintyg och foto. Ansökan skickas till den kommun du är folkbokförd i. Bedömning av ansökan görs av handläggare som vid behov har en förtroendeläkare att tillgå.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Vid ansökan behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter, samt hur du kan begära ett registerutdrag.

Förnya ditt kort?

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas. En ny ansökan behöver fyllas i samt nytt läkarintyg och foto bifogas vid ansökan om förnyelse/förlängning av parkeringstillstånd. 

Giltighet

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen

  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar

  • Under högst 3 timmar på gågata

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder.

Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (till exempel i parkeringshus). Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger generellt inte undantag från skyldighet att erlägga avgift. I Salems kommun är det dock avgiftsfritt på alla kommunens parkeringsplatser. Detta skiljer sig mellan kommuner och andra regler kan gälla för parkeringar på privat mark, kontakta aktuell kommun och markägare för information.

Förlorat kort?

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas och kopia på polisanmälan skickas in till kommunen. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringtillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på ett sådant sätt att framsidan är väl synligt utifrån.

Tänk på att parkeringstillstånd är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

Senast uppdaterad 17 juni 2024