Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skötsel och udnerhåll

I Salems kommun har vi en driftenhet som med hjälp av vår leverantör Svensk Markservice AB kontinuerligt arbetar med renhållning för att säkerställa en trivsam och trygg miljö både i trafiken och på våra allmänna platser.

Renhållning

Det är driftenheten som ansvarar för renhållning i kommunen men vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpas åt att hålla rent. Tömning av papperskorgar, rengöring vid busshållplatser och byte av sand i sandlådor pågår kontinuerligt.

Om du upptäcker något som behöver åtgärdas av kommunens driftpersonal, gör en felanmälan under självservice.

Snöröjning

Nedan informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

Det finns beredskap dygnet runt, sju dagar i veckan. Det är kommunens leverantör Svensk Markservice AB som utför vinterväghållning alla dagar i veckan.

Så här prioriterar vi arbetet

Generellt ska plogning påbörjas vid tre centimeter blötsnö alternativt fem centimeter torrsnö. Utkallning sköts av en jourtjänst som bedömer läget baserat på väderlek och förhållandena på vägnätet. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett snöfall kan ta upp till 10 timmar efter att snöfallet upphört.

Plogning och halkbekämpning av huvudgator med kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är första prioritet. Samtidigt plogas parkeringsanläggningar i Salem centrum och Rönninge centrum. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras också. Detta följs sedan av lokalgator. På grund av miljöskäl används vägsalt så lite som möjligt på kommunens vägar, men vid behov på prioriterade vägar samt bussgator.

Inom cirka 5 timmar från det att plogningen har påbörjats är ambitionen att bussgator samt högtrafikerade gång- och cykelvägar ska vara plogade medan övriga GC-vägar ska vara plogade inom 8 timmar. Övriga lokalgator ska vara åtgärdade inom 10 timmar. När plogningen startar kan variera, beroende på bland annat väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. Sandning och halkbekämpning sker vid behov efter att man har plogat.

Det tar tid att snöröja – felanmäl inte för tidigt

Vi tar emot din felanmälan så snart vi kan men det tar i regel ca 10 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogning startar. Först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress.

Så hanterar vi snövallar

När snöröjningen är färdig kör vi bort snö från platser där snöhögarna medför stora problem med sikt eller framkomlighet eller där de kan utgöra en trafikfara. Vid infarter försöker vi vinkla bort plogbladet när det går så att inte vallarna ska bli för stora. Men ibland är det tätt mellan infarterna och då kan det ändå bli en stor vall. Vi gör så gott vi kan för att minska antalet vallar framför infarter men du som är fastighetsägare får räkna med att ta bort vallen framför din egen infart. 

Här lägger vi upp snön: 

 • På gator och vägar utan gångbana läggs det snövallar på båda sidor
 • Gångvägar får vallar på båda sidor
 • Vi strävar efter att lägga upp snön mot allmänning om det går
 • På trottoarer strävar vi efter att lägga snön på den sida där vi inte har belysning

Så hjälper du till för ett framkomligt Salem

Bilist

 • Det är viktigt att följa parkeringsregler för att plogning ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. Parkeringsförbud måste respekteras för att vägar ska kunna snöröjas och halkbekämpas.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, såsom vinterdäck när det blir mörkare och halt. Anpassa ditt körsätt efter väglag och väder, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad; flytta gärna under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats snöröjs samtidigt som övriga gatan.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning - reflex och vinterdäck - när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelställ hindrar för snöröjning.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Använd reflexer och broddar när det blir mörkt och halt.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Som fastighetsägare har du enligt lag skyldigheter och åtaganden kring snöröjning och halkbekämpning. Inom detaljplanelagt område ansvarar fastighetsägaren för att gångutrymmen i direkt anslutning till fastigheten blir snöröjda och halkbekämpade. Dessa snömängder får ej skottas ut på körbanan/gatumark p.g.a. olycksrisken. 
 • Om det bildas en snövall mot infarten som ett resultat av kommunens plogning ansvarar fastighetsägaren för att avlägsna den. 
 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning och snöröjning på din fastighetsmark.
 • Ta bort föremål som kan vara i vägen för plogbilar på trottoar till exempel byggsäckar och sopkärl.
 • Tänk på att skotta ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att SRV kommer fram till säcken eller kärlet. Sopbilen har en räckvidd på två meter för hämtning av sopkärl.
 • Beskär buskar och träd! Grenar som hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter över körbana är ett hinder vid snöröjning. Grenar får inte hänga ut lägre än 2,5 meter över gångbana respektive gång- och cykelbana. Läs mer här Häckar & buskage

Vid omfattande snöfall

Vid ett mer omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via kommunens hemsida och sociala medier. Följ oss gärna där. 

Om något har gått sönder

Om en plogbil har kört sönder ditt staket eller brevlåda kan du få ersättning. Tänk på att du inte kan få ersättning om det som gått sönder finns utanför din tomtgräns. Gör en felanmälan här. 

Senast uppdaterad 19 juni 2023