Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kommuns krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

När aktiveras krisledningsnämnden?

Nämnden träder bara i funktion vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Alla kommuner är skyldiga att inrätta en krisledningsnämnd, och varje enskild kommun avgör nämndens befogenheter. Syftet är att skapa möjligheter till snabba beslut i en extrem situation.

Vilka sitter i krisledningsnämnden?

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka som ingår i krisledningsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden består av följande personer:

Ordförande: Rickard Livén (M)
Vice ordförande: Arne Närström (S)
Andre vice ordförande: Wictoria Berglund(C)

Ordinarie: Rickard Livén (M), Wictoria Berglund (C), Arne Närström (S)
Ersättare: Johanna Liljedahl (L), Pernilla Schubert (KD), Andreas Dahl (S)

Vilken befogenhet har nämnden?

Vid en kris kan krisledningsnämnden ta över ansvaret för alla verksamheter som finns i kommunen och därmed besluta om nödvändiga åtgärder. Nämndens beslut rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I Salem biträds nämnden av en krisledningsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och leds av kommundirektör Mats Bergström.

Senast uppdaterad 15 september 2023