Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Revisorer 2023-2026

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. Antalet förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken.

Revisiorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna tjänstemän till sin hjälp för att sköta uppdraget. I Salems kommun är det KPMG.  

Ansvariga politiker

Ordförande: Bo Selander (M)

Vice ordf: Göran Tjulin (R)

Ankie Bosander (C)
Bo Eriksson (L)
Elisabeth Jacobs (M)
Maria Zitting- Nilsson (M)

Revisionsrapporter

2023

Missiv: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag.pdf
Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag

Missiv: Revisionsrapport Granskning av brottsförebyggande arbete mot mutor, korruption
Revisionsrapport: Granskning av brottsförebyggande arbete mot mutor, korruption, oönskade händelser

Missiv: Granskning av informationssäkerhet
Granskning av informationssäkerhet

Översiktlig granskning Delårsrapport per 2023-07-31

Utlåtande i samband med delårsrapport per 2023-07-31

2022

Missiv: Brottsförebyggande arbete
Granskning av kommunens brottsförebyggande arbete

Missiv: Intern kontroll i lönehanterings- och arvodesprocessen
Granskning av Intern kontroll i löne- och arvodeshanteringsprocessen
Bilaga 1 Intern kontroll i löne- och arvodesprocessen
Bilaga 2 Intern kontrll i löne- och arvodeshanteringen

Missiv: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation, struktur, resurser samt uppdrag
Granskning av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation, struktur, resurser samt uppdrag

Missiv: Upphandling, genomförande och uppföljning av Fågelsångens skola och idrottshall
Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av Fågelsången skola och idrottshall

Utlåtande i samband med delårsrapport per 2022-07-31
Översiktlig granskning Delårsrapport per 2022-07-31

Revisionsberättelse för år 2022
Granskning av bokslut och årsredovisning 2022
Revisorernas redogörelse för år 2022

2021

Missiv: Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan
Granskning av Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan

Missiv: kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen

Missiv: Långsiktig finansiell planering
Granskning av Långsiktig finansiell planering

Missiv: Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
Granskning av Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Utlåtande i samband med delårsrapport per 2021-07-31
Översiktlig granskning Delårsrapport per 2021-07-31

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
Revisionsberättlese för år 2021
Revisorernas redogörelse för år 2021

2020

Revisionens utlåtande i samband med delårsrapport per 2020-07-31
Delårsrapport per 2020-07-31

Missiv Granskning av detaljplaneprocessen
Granskning av kommunens detaljplaneprocess

Missiv Granskning av kommunens underhåll av fastigherer & anläggningar samt gator & vägar
Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt gator & vägar

Missiv - Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar
Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar

Missiv Granskning av ärendeberedningsprocessen
Granskning av ärendeberedningsprocessen

Revisorernas redogörelse för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31