Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bolag och kommunalförbund

Vissa verksamheter i kommunen drivs i bolagsform eller i kommunalförbund. Representanterna för bolagsstyrelserna utses av kommunfullmäktige. Här hittar du en kort sammanfattning av dessa bolag och kommunalförbund.

Bolag 

SRV återvinning AB

 SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Varje ägarkommun fastställer sin egen renhållningsordning i kommunfullmäktige. Renhållningsordningen innehåller de föreskrifter för avfallshantering som gäller för kommunen.    

Ordinarie: Olle Glimvik (M), Ersättare: Tommy Eklund (S)
Revisorsersättare: Elisabeth Jacobs (M)  

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag – SYVAB

SYVAB är ett aktiebolag som Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje äger 20 aktier vardera i och Stockholm och Huddinge genom Stockholm Vatten AB äger 40 aktier i. Bolaget äger och driver ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.  

Ordinarie: Lennart Kalderén (M), Ersättare: Arne Närström (S), Revisorsersättare: Elisabeth Jacobs (M)

Södertörns Fjärrvärme AB

Södertörns Fjärrvärme är ett energiföretag som ägs av det kommunägda Södertörns Fjärrvärme Ägar AB. Över hela verksamheten arbetar företaget för ett hållbart energi- och miljösystem. Bolaget levererar fjärrvärme till 50 000 hushåll och företag i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Fjärrvärmen produceras till närmare 70% av förnyelsebara och miljöriktiga bränslen.

Adjungerade från 2023: Bo Selander (M), Åke Fredriksson (S)   

Salems Ishallsaktiebolag AB

Från 2023: Carina Kandell (L), Björn Adelly (S)

Kommunalförbund 

Södertörns Brandförsvarsförbund

När det gäller räddningstjänst har Salems kommun tillsammans med åtta Södertörnskommuner bildat ett kommunalförbund. Beslut som rör kommunalförbundets verksamhet fattas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen utses av fullmäktige i varje medlemskommun. Direktionen fastställer organisationens inriktning och mål. Brandchefen är genom delegation utsedd att leda organisationens dagliga arbete. Brandförsvarsförbundet  gör det möjligt att samordna resurser under en gemensamledning för att öka effektivitet, kvalitet, säkerhet och slagkraft.

Ordinarie från 2023: Andreas Lundvall (M), Ersättare: Arne Närström (S). Lekmannarevisor: Elisabeth Jacobs (M).

Andra samverkansorganisationer

Gemensam lönenämnd med Håbo kommun

Efter beslut på kommunfullmäktige ingick Salems kommun den 1 januari 2020  i den gemensamma lönenämnden tillsammans med Håbo kommun och Trosa kommun där Håbo kommun är värdkommun. Detta innebär att Håbo kommun administrerar och sköter lönehanteringen åt Salems kommun.

Ledamot från 2023: Marlene Ackland (L)
Ersättare från 2023: Arne Närström (S)

Södertörns överförmyndarnämnd

Salems kommuns överförmyndarnämnds verksamhet ingår i Södertörns överförmyndarnämnd sedan 2019 efter beslut i kommunfullmäktige. I Södertörns överförmyndarnämnd ingår även Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Salems kommun betalar huvudsakligen till Södertörns överförmyndarnämnd utifrån den del av ärendena som avser för Salems kommun. Läs mer om Södertörns överförmyndarnämnd på deras hemsida.

Storsthlm (fd KSL)

Till förbundsmötet 2023 är Rickard Livén (M) ordinarie och Arne Närström (S) är ersättare. 

 

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem, HBS

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bildades den 1 januari 2013, efter ett samgående mellan förbunden i Huddinge (bildat 2007) och Botkyrka (bildat 2006) och med Salems kommun som ny samarbetspartner. Förbundet ska samordna rehabiliteringsinsatser i syfte att ge personer som behöver få del av insatser från flera olika myndigheter ett bra och effektivt stöd till förbättrad hälsa och ökad självförsörjning. 

Ordinarie från 2023: Gun Andersson (M)
Ersättare från 2023: Berit Heidenfors  (S)

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som består av 57 medlemskommuner och fem landsting/regioner som ordinarie medlemmar, samt ytterligare två regioner och fyra kommuner som associerade medlemmar. Rådets övergripande mål är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Ordinarie från 2023: Rickard Livén (M), Arne Närström (S)  
Ersättare från 2023: Raili Nilsson (C), Andreas Dahl (S)