Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studiehandledning

Nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig ämnesundervisningen i skolan kan få studiehandledning på modersmålet. Studiehandledaren hjälper eleven att utveckla sina kunskaper i skolämnen genom modersmålet och stödjer även elevens språkutveckling på svenska.


Målet med studiehandledning på modersmålet är att eleverna ska kunna öka måluppfyllelsen i olika skolämnen utifrån sina förutsättningar. Studiehandledaren är en viktig länk mellan elevens tidigare erfarenheter av skola, den undervisning och skolkultur som eleven möter i Sverige.

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (Skolförordningen 2011:185, 5 kap. 4§). 

Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om studiehandledning.

Sedan 1 juli 2018 har nyanlända elever som tagits emot i högstadiet  en utökad rättighet till studiehandledning.

En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen)

 

Senast uppdaterad 20 februari 2020