Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Familjebehandling i hemmet

Familjebehandling i hemmet är en familjepedagogisk insats med direkt och praktiskt stöd i hemmet med syfte att bryta negativa mönster såsom konflikter, bristande tillit/ kommunikation, våld och oro.

Familjebehandling i hemmet är en familjepedagogisk insats med direkt och praktiskt stöd i aktuella situationer. Det blir ett tillfälle för att direkt bryta negativa mönster. Man kanske vet vad man skulle behöva förändra men inte hur det ska gå till.

Arbetet sker i samarbete mellan familjen och behandlaren med socialtjänsten som uppdragsgivare. Familjens behov av förändring inventeras noga och kan behöva ändras under behandlingens gång. Vi gör tillsammans upp en plan för hur förändringsarbetet kan genomföras. Stor vikt läggs på en gemensam beskrivning av problemet och familjens motivation är avgörande. Familjebehandlingen är frivillig. Familjebehandling i hemmet innebär inte någon utvärdering av föräldraförmågan och är heller inte någon tid av observation.

Familjebehandling i hemmet erbjuds familjer där man t ex: 

  • behöver bearbeta svåra händelser
  • har problem med t ex gränssättning
  • har alltför mycket konflikter
  • känner bristande tillit till varandra
  • har otillfredsställande kommunikation
  • använder våld i familjen
  • upplever oro för sitt barn
  • helt enkelt inte har roligt tillsammans

I familjebehandling i hemmet är hela familjens delaktighet betydelsefull, framför allt läggs vikt på båda föräldrarnas medverkan. Behandlingen anpassas efter varje familj. Behandlingen utgår från barnets behov och fokus ligger till största delen på föräldraskapet eftersom det är där omsorgsansvaret är. Det är den vuxne som mest behöver ändra sitt beteende. Föräldrakompetens är något som kan utvecklas. Familjebehandling i hemmet handlar ofta om att stärka föräldrarollen. Under hela behandlingsperioden kan behandlaren erbjuda stor tillgänglighet. Detta är viktigt eftersom det är just vid de akuta situationerna  man direkt kan bryta mönster och agera annorlunda. Arbetet sker bäst intensivt under en kort period, ungefär en till två månader för att sedan glesas ut.

Fördelen med att vi ses hemma är för att det ju är där som förändringen behöver ske. Det är också där som problemen uppstår och vi kan tillsammans bryta mönster på plats.

Behandlingen utgår ifrån hemmet men samarbete med skola, BUP och övrigt nätverk såsom släkt och vänner kan behövas. I perioder kan det kännas svårt att räcka till som förälder och då kan det behövas stöd från andra nära personer.

Familjebehandlingen kan innebära familjesamtal, samspelsbehandling, stöd till barn, ungdom och föräldern och nätverket.

Vi fokuserar på det som fungerar bra och utvecklar det. Återskapar tillliten till varandra i familjen. Vi eftersträvar att uppnå glädje i föräldraskapet och att vara tillsammans som familj.

Senast uppdaterad 12 april 2022