Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Familjecentralen

Familjecentralen är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Familjecentralen riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barnet.

Familjecentralen ska vara en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. Det innebär att familjecentralen kan fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det. Familjecentralen är således en arena där kommuner och regioner genomför gemensamma tidiga insatser.

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska:

  • fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
  • ojämlikheten i hälsa bland barn
  • risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid

På en familjecentral samordnar kommun och region sina resurser för att möjliggöra en lättillgänglig tvärprofessionell samverkan. På familjecentalen i Salem möter du barnmorskor, BVC-sjuksköterskor, förskollärare på öppna förskolan samt familjebehandlare/föräldrastödjare.

Öppen föräldragrupp Tisdagar 14.30

Tisdagar kl 14.30 erbjuder Familjecentralen en öppen föräldragrupp där du som förälder kan komma och få stöd i föräldrarollen, få information om vilka stödinsatser som finns i kommunen eller få verktyg kring bemötande, kommunikation och gränssättning. 

Det finns också möjlighet att få boka en enskild tid med en familjebehandlare vilket lättast görs via BVC-sköterskorna på Familjecentralen.

För uppdaterad info kring vilka tisdagar som föräldragruppen är öppen se Instagram:

oppnaforskolan_salem 

När: Tisdagar 14.30

Var: Familjecentralen, Säby torg 10

 För info och kontakt:

Maria Kruse, samordnare för Familjecentralen

Tfn 070-623 30 21

maria.kruse@salem.se

Så här går det till på en familjecentral

Informationsfilm 

Senast uppdaterad 14 februari 2024