Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Detaljplanens genomförande

När en detaljplan har vunnit laga kraft ska den genomföras. Genomförandetiden bestäms i var plan för sig, minst 5 och högst 15 år. I omvandlingsområden som Heliodal, Karlskronaviken och Solliden börjar genomförandetiden för kvartersmarken, det vill säga för bostäder med mera, två eller tre år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Genomförandetiden för vägar och allmänna anläggningar börjar direkt efter laga kraft.

Uppdelningen av genomförandetiden är till för att kommunen ska hinna detaljprojektera, handla upp entreprenör och bygga ut infrastrukturen, såsom gator, gång- och cykelbanor samt vatten- och avloppsledningar inom ett område innan de nya bostäderna kommer till.

Parallellt med detaljplanens framtagande görs för omvandlingsområdena också gatukostnadsutredningar. Det arbetet resulterar i en gatukostnadsutredning som godkänns av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen antas.

Utöver detta brukar ett så kallat genomförandeavtal upprättas med större markägare och en så kallad överenskommelse om fastighetsreglering med de fastighetsägare där kommunen behöver lösa mark för att kunna bygga ut en gata till den bredd som detaljplanen föreslår.

Byggrätter 

Om en större fastighetsägare får ut tre eller flera tomter inom en detaljplan får hen lämna exempelvis mark för allmän plats, natur eller gata till kommunen utan ersättning.

Om en fastighetsägar endast får en eller två byggrätter får en värdering av den mark som kommunen vill lösa in för gatubreddning eller liknande göras. Efter värderingen följer förhandling med den berörda fastighetsägaren. Kommunen strävar som regel efter att komma överens med berörda fastighetsägar på frivillig väg. I vissa fall när det inte går att komma överens måste tvångsåtgärder vidtas. Tvångsåtgärder genomförs av Lantmäteriet. Kommunen kan vid fall av tvång begära att få förtida tillträde till marken där exempelvis en gata ska byggas ut.

Fastighetsbildning

Lantmäteriet är den myndighet som fastighetsbildar. Genom så kallade lantmäteriförrättningar bildas nya gränser för olika ändamål som detaljplanen anger såsom för allmän plats gator och naturmark. Inom kvartersmarken som ofta är privatägd får den enskilda fastighetsägaren på egen hand söka förrättning, om exempelvis avstyckning, hos Lantmäteriet.

Markanvisningar och exploateringsområden

När det gäller markanvisningar och exploateringsområden, så gäller andra förhållanden

Kommunal mark

Både när det gäller markanvisningar och exploateringsområden så upprättas avtal.

Först skrivs ett planeringsavtal där olika åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören. Det gäller ofta hur kommunens plankostnader ska ersättas.

När det avser kommunens mark är nästa steg är ett markanvisningsavtal eller marköverlåtelseavtal. Ersättning för den mark kommunen överlåter grundas på en markvärdering av en opartisk värderare.

Privat mark

När det gäller privat mark heter avtalsformen exploateringsavtal.
I exploateringsavtal regleras också vilka åtaganden och kostnader exploatören ska stå för och vilka ersättningar som exploatören ska ersätta kommunen med för olika tjänster som kommunen tillhandahåller.

Senast uppdaterad 11 februari 2019