Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplanens genomförande

När en detaljplan har vunnit laga kraft ska den genomföras. Genomförandetiden bestäms i gällande detaljplan och kan vara minst 5 och högst 15 år. I omvandlingsområden där exempelvis gatu- och VA-nät planeras byggas ut har kommunen oftast en genomförandetid på två till tre år för de kommunala anläggningarna. Efter att utbyggnaden är färdigställd kan berörda fastighetsägare ansöka om bygglov och påbörja genomförandet för exempelvis bostadsbebyggelse.

Uppdelningen av genomförandetiden är till för att kommunen ska hinna detaljprojektera, handla upp entreprenör och bygga ut infrastrukturen, såsom gator, gång- och cykelbanor samt vatten- och avloppsledningar inom ett område innan de nya bostäderna kommer till.

Parallellt med detaljplanens framtagande görs för omvandlingsområdena också gatukostnadsutredningar. Det arbetet resulterar i en gatukostnadsutredning som godkänns av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen antas.

Utöver detta brukar ett så kallat genomförandeavtal upprättas med större markägare och en så kallad överenskommelse om fastighetsreglering med de fastighetsägare där kommunen behöver lösa mark för att kunna bygga ut en gata till den bredd som detaljplanen föreslår.

Byggrätter 

Illustration på möjliga avstyckningar enligt detaljplan 

I de fall kommunen behöver överta mark från en privat fastighetsägare regleras frågan om ersättning i ett avtal. En markvärdering ligger till grund för ersättningsbeloppet. Kommunen strävar som regel efter att komma överens med berörda fastighetsägare.

Fastighetsbildning

Lantmäteriet är den myndighet som fastighetsbildar. Genom så kallade lantmäteriförrättningar bildas nya gränser för olika ändamål som detaljplanen anger såsom för allmän plats, gator och naturmark. Inom kvartersmarken som ofta är privatägd får den enskilda fastighetsägaren på egen hand söka om förrättning, om exempelvis avstyckning, hos Lantmäteriet.

Markanvisningar och exploateringsområden

När det gäller markanvisningar och exploateringsområden, så gäller andra förhållanden än vad som nämns ovan. 

Kommunal mark

Både när det gäller markanvisningar och exploateringsområden så upprättas avtal.

Först skrivs ett planeringsavtal där olika åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören. 

När det avser kommunens mark är nästa steg att ett marköverlåtelseavtal upprättas. Ersättning för den mark kommunen överlåter grundas på en markvärdering av en opartisk värderare.

Privat mark

När det gäller privat mark heter avtalsformen exploateringsavtal.
I exploateringsavtal regleras också vilka åtaganden och kostnader exploatören ska stå för och vilka ersättningar som exploatören ska ersätta kommunen med för olika tjänster som kommunen tillhandahåller.

Senast uppdaterad 08 maj 2024