Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Adresser och namnsättning

En adress behövs för att bland annat räddningstjänsten, hemtjänst, posten, leverantörer och taxi ska hitta rätt. Adress behövs också för att man ska kunna folkbokföra sig på sin lägenhet.

Kommunen är den myndighet som beslutar om belägenhetsadresser. Postnummer och postort beslutas av PostNord. 

Kommunen registrerar nya adresser i Lantmäteriets register, och därifrån aviseras alla adressförändringar veckovis till Skatteverket. Adresserna sprids från Lantmäteriet även till övriga aktörer i samhället.

Belägenhetsadress är ofta en del av postadressen till bostäder, företag, skolor med mera, men man kan även göra ett beslut om belägenhetsadress för taxistolpar, lastkajer, soprum, lekplatser osv. Belägenhetsadress hänvisar till en enda plats på jorden, och blir sökbar för GPS. 

Ibland sätts adresserna redan när nya fastigheter bildas, men ofta ser man hur många adresser som behövs först när fastighetsägaren har skickat in en bygglovsansökan. Även ett attefallsbostadshus behöver egen adress, om den inreds för permanentboende och kopplas till kommunalt vatten och avlopp. 

Hur går adressättningen till?

Vi på kommunen följer kontinuerligt upp adressbehovet via bygglovshanteringen och kontaktar fastighetsägaren eller entreprenören när vi ser att det finns adressbehov. Fastighetsägaren kan även själv kontakta kommunen om adressbehov uppstår.

Kommunens adresshandläggare skickar ett adressförslag till fastighetsägaren eller entreprenören, och när parterna är överens gör adresshandläggaren ett adressbeslut på delegation av bygg- och miljönämnden. 

Vid adressättning i nya bostadsområden lämnar man ofta luckor i nummerserien för adressättning av eventuell framtida byggnation av fastigheter.

Vid förtätning av bostadsområden undviker man oftast att ändra på de befintliga adresserna, eftersom det medför både kostnader och besvär för de berörda. Om man behöver en till adress i ett adressområde där alla nummer är upptagna, kan man använda littera, till exempel 21A och 21B.

Landsbygdsadresser och tätortsadresser

På landsbygden i Salems kommun har man i huvudsak gårdsadresser, till exempel Kolbotten, Masten 1. Landsbygden är uppdelad i postorterna Södertälje och Norsborg.

Inom tätorten använder man gatuadresser med adressområdesnamn och adressnummer, till exempel Bollplansvägen 4. Man bör helst inte blanda gatuadresser och gårdsadresser inom samma område. Tätortsdelen tillhör postorten Rönninge.

Hur går namnsättningen till?

Behovet av nya vägnamn och kvartersnamn upptäcks oftast i samband med detaljplanearbetet. Tjänstepersoner på plan- och exploateringsenheten tar då fram namnförslag, ibland i samråd med hembygdsföreningen. Namnet skickas på remiss till kultur- och fritidsnämndens ordförande och till Södertörnskommunerna. Om namnförslaget blir godkänt av dessa tas det upp i bygg- och miljönämnden för beslut. 

Namn på skolor och andra anläggningar föreslås av huvudmannen. Namnen fastställs av bygg- och miljönämnden.

Det finns några regler och riktlinjer när det gäller namnsättning. I Salems kommun försöker vi i första hand ta vara på äldre namn för att bevara dessa in i framtiden. Namn som hänvisar till verksamheter som har funnits på platsen är också prioriterade. Kategorinamn har använts i vissa områden, till exempel i Salemstaden. 

Memorialnamn används ibland för att hedra personer som har haft stor betydelse för kommunen och har stark anknytning till platsen som ska namnges. Personen ska ha varit död i minst fem år. Ortnamnsrådet uppmanar till försiktighet och eftertanke när det gäller användning av memorialnamn. Kvinnonamn ska prioriteras i framtida användning av memorialnamn, i syfte att nå en jämnare könsfördelning.

Kommunen beslutar om namn både på kommunala och enskilda vägar. I Salems kommun används ändelsen -vägen för kommunala vägar, medan enskilda vägar får ändelsen -stigen.

Namnen ska bland annat

  • vara lokaliserande och bidra till orientering i miljön
  • vara lätta att uttala, uppfatta och minnas
  • vara lättstavade
  • inte vara för långa (max 35 tecken)
  • inte kunna förväxlas med andra namn
  • inte kunna associeras med företagsnamn

Kortare återvändsgator får ofta inget eget namn, utan adressnummer sätts efter intilliggande namngiven gata. I vissa fall kan det dock vara motiverat att namnge även kortare vägar, till exempel om det finns ett flerbostadshus eller fler än fem småhus som har infart från denna väg. 

Kan en fastighet ha flera adresser?

Ja, det kan den. Om till exempel byggnaden på fastigheten har flera entréer eller fastigheten gränsar mot flera gator kan den ha flera adresser. Kontakta kommunen om du behöver fler adresser på din fastighet.

Är fastighetens adress och postadress densamma?

Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Är det okej att hitta på egna adresser?

Nej, det är kommunen som beslutar om adresser och för in dem i fastighetsregistret. Det räcker inte med att bara sätta upp en skylt för att en adress ska bli gällande.

 

Senast uppdaterad 07 juni 2024