Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jakt, skyddsjakt och viltvård

Här finns all information ni kan tänkas behöva gällande jakt, skyddsjakt och viltvård.

Vilda fåglar och kaniner

Kråkfåglar, måsar, duvor, kanadagäss och kaniner är vanligt förekommande i Salems kommun. När bebyggelsen breder ut sig tar vi allt mer av djurens naturliga boplatser i anspråk, och de får också tillgång till mycket mat. Detta kan skapa störningar i parker, bostadsområden och på uteserveringar, med ljud och avföring från fåglar och träd och plantor som gnags på av kaniner.

Fåglar

Många upplever att fiskmåsar, trutar och kajor är störande på våren och under sommaren och miljöenheten tar årligen emot flera klagomål. Klagomålen gäller främst störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod mellan mars och juni. Ungarna lämnar boet i början av juni och övervakas av föräldrarna som då kan uppträda aggressivt. I slutet av juli har ungarna lämnat boet helt och då minskar måsarnas aggressivitet. Allt fler fåglar har lämnat sina tidigare häckningsplatser för att slå sig ner längre in i landet. Anledningen till att främst fiskmåsar söker sig in till staden är att de är ostörda där, saknar fiender eller rovdjur och har lätt att hitta mat.

På miljöenheten ger vi råd och information till de som är störda om hur man kan undvika problemen men även vem som har möjlighet att göra något åt det. I första hand är det upp till fastighetsägaren själv att åtgärda problem som kan uppstå med fåglar på fastigheten. För boende i en privat fastighet så ligger ansvaret på den enskilda ägaren. För boende i en hyresrätt ligger ansvaret främst på fastighetsägaren, och inte på den som hyr in sig i fastigheten. Hyresgästen kan därför ställa krav på sin fastighetsägare om att åtgärda störningar och ta bort fågelbon från fastigheten. Skulle man uppleva problem med exempelvis bobygge på tak eller fasad och fastighetsägaren inte ta sitt ansvar i frågan så kan det finnas skäl att höra av sig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen msb@salem.se.

För fåglar så är det främst under försommaren som fastighetsägaren ska göra förebyggande åtgärder, det vill säga före den häckningsperiod då exempelvis fiskmåsar, trutar och ringduvor är fredade. Det handlar helt enkelt om att göra det svårt och krångligt för fåglarna att häcka i ett område. Efter upprepade misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant att söka sig på annat håll. Läs gärna våra tips på åtgärder nedan för att se vad ni som fastighetsägare kan göra.

Om risk för olägenhet föreligger får man som fastighetsägare även bedriva skyddsjakt i form av att riva ner redan byggda bon. Det kan vara lämpligt att göra om man kan förvänta sig att fåglarna annars kommer att attackera förbipasserande människor för att skydda sina ungar. Fastighetsägare kan även kontakta skadedjursbolag som kan sätta upp hinder för fåglar som vill bygga bon.

Vi vill även understryka att det är lätt att glömma att fåglar är ett naturligt inslag i kommunen och att de fanns här före oss. Fåglar som skränar, gör anfall mot människor för att skydda sina ungar, eller stjäl mat som de anser är lättillgänglig, är inget ovanligt eller unikt för Salems kommun. Vi måste till viss del acceptera deras närvaro och också ha i åtanke att t.ex. måsskrik hör sommaren till.

Kanadagäss på badplatser är också  ett vanligt inslag på våra stränder. I kommunen finns en kommunal badplats, Möllebadet. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller denna badplats och har ansvar för bl.a att olägenhet mot människors hälsa förebyggs. Vi får acceptera att gässen under en kort period befinner sig på stranden. Varma sommardagar med många besökare brukar innebära att gässen hellre söker sig till andra platser. Uppstår det större flockar med kanadagäss som förorenar badplatsen och bryggorna, kan kultur och fritidsförvaltningen beställa skyddsjakt.

Kaniner

I vissa bostadsområden kan kaniner vara ett problem. I dessa fall handlar det framförallt om att de gnager på träd och plantor, gräver hål i gräsmattan eller intill husgrunden eller sprider spillning på gräsmattorna. I kaninbestånd ser man oftast stora svängningar, där man vissa år ser en markant ökning av kaniner, som sedan sjunker drastiskt igen då epidemier såsom kaninpest slår ut delar av populationer. Detta är det sätt djurbestånd naturligt regleras på och får anses vara normalt. 

Vad är en olägenhet?

Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människans hälsa menligt och som inte är tillfällig. Störningen bör även kunna vara skadlig antingen fysiskt eller psykiskt på en människas hälsotillstånd. Enligt praxis omfattas även störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande.

När det gäller skadedjur utomhus anger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker dvs. smittspridning o dyl. som inte är av ringa eller tillfällig natur. Enligt miljöbalken är det ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att vidta åtgärder. Det är bara om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska sörja för att åtgärder vidtas. Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kaniner och vilda fåglar bedöms inte tillhöra de arter som normalt betraktas som skadedjur vilka kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den inverkan på välbefinnandet en fastighetsägare kan uppleva i samband med att kaniner orsakar skadegörelse på växtligheten i en villaträdgård eller de besvärligheter måsar, trutar och duvor normalt kan ge upphov till inte omfattas av störning enligt lagens mening.

Vid fall av kaninpest så ligger det heller inte inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsområde att skjuta av sjuka kaniner, då detta i sig inte är något som kan skada en människa eller dennes hälsa. Epidemin får därtill ses som en kortvarig företeelse som oftast försvinner i takt med att djuren återgår till ett mindre bestånd.

Avskjutning av kaniner och fåglar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljönämnd är en tillsynsmyndighet vars uppgift är att bevaka att företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. Genom tidigare domar i miljödomstol har det visat sig att fåglar som låter eller sprider spillning och kaniner som gräver i trädgårdar i de allra flesta fall inte ses som en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Salems kommun bekämpar därför inte fåglar eller bedriver avskjutning på vilda kaniner.

Privata aktörer och jägare får däremot bedriva jakt på kaniner och vilda fåglar om de uppfyller de förutsättningar som finns . Det finns exempelvis allmänna jakttider och vissa perioder då vissa djur är fredade och därför inte får jagas. Tiderna för jakt är reglerade i jaktförordningen. Det är viktigt att notera att privata aktörer endast får bedriva jakt på fastigheter där de får jakträtt. Jakträtten tillfaller markägaren eller den som arrenderar marken (med jakträtt), och går att upplåta till en jägare. Man får alltså inte jaga på mark som man inte innehar jakträtten för.

Undantag från detta, så kallad skyddsjakt, kan bedrivas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse eller för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Det är Länsstyrelsen som beslutar om sådan skyddsjakt och det regleras i jaktlagstiftningen.

Man måste ha tillstånd för att få skjuta inom tättbebyggt område. Ett sådant skottlossningstillstånd söker man hos Polisen.

Tips på åtgärder  

  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.  
  • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att exempelvis täcka för skorstenar och nischer, sätta linor över tak och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. 
  • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.  Det finns speciella piggar och vajrar att montera på tak, rännor och andra ställen där fåglarna gärna landar eller bygger sina bon. Genom att sätta upp sådant innan häckningssäsongen förhindras taket att bli en boplats eller samlingsplats för fåglar som sitter och skränar. 
  • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälpa till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.  
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på hustaket. Dessa kan köpas i jaktaffärer.  Använd ”ögonattrapper” och skrämselballonger. Så här gör du enkla ögonattrapper själv: ta en cirkelrund platta, cirka 1 decimeter i diameter. Måla en svart pupill och en gul/orange iris på båda sidorna av plattan. Ögonattrapperna hänger du upp i buskar, träd, verandor och liknande. De ska hängas två och två för att likna ett rovdjur. Skrämselballonger gör du enklast genom att använda färgglada ballonger med påmålade ögon. Fåglarna uppfattar ballongerna som rovfåglar. Troligen behöver typen av skrämseltaktik varieras eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.  
  • Eventuell gallring av träd. Tänk på att kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för att fråga om lov.  
  • Se till så att avfallshanteringen fungerar. Sopkärl, papperskorgar och komposter ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.  
  • Uppmuntra boende att undvika mata småfåglar i området eller lägga ut mat eftersom det drar till sig både större fåglar och råttor/möss.  
  • Kontakta ett företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. De har oftast god kunskap om förebyggande åtgärder för att hålla borta störande fåglar och andra djur.  
  • Mata inte gässen eller andra fåglar på Möllebadet eller andra allmänna platser. Fåglarna lär sig var det kan finnas mat. Det är självklart viktigt att man plockar upp eventuellt avfall.

Kan fastighetsägare agera under häckningssäsong? 

Borttagning av bon 

Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar, vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Det är förbjudet att flytta levande vilda djur och deras ägg. Om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus eller gård, får fastighetsägaren bedriva skyddsjakt (under 1 april- 31 juli) och ta bort boet samt ägg eller ungar, trots bestämmelserna om fredning. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet. Mer om undantaget kan du läsa i jaktförordningen. 

Punktera eller lägg dit konstgjorda ägg 

Om du har rätt att ta bort fågeläggen enligt ovan kan äggen punkteras. Fåglar lägger normalt nya ägg om deras ägg bara har försvunnit men om de ligger kvar fortsätter fåglarna att ruva tills ruvningstiden borde vara över. Det går också att lägga konstgjorda ägg i boet. Efter några misslyckade häckningar flyttar fågeln. 

Avskjutning endast som sista åtgärd 

Att skjuta av fiskmåsar eller andra fåglar är inte något hållbart alternativ då effekten inte är långvarig. Skjuter man av några så flyttar några andra in. Tänk på att det är det är förbjudet att använda skjutvapen inom bebyggda eller detaljplanelagda områden om man saknar tillstånd från polisen. Det gäller trots innehav av vapenlicens eller jägarexamen. 

Kommunen bedriver skyddsjakt på kommunal mark

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar sjuka, döda eller skadat vilt samt i särskilda fall, djur som orsakar en olägenhet för allmänheten, på kommunal mark. En bedömning hur kommunen ska agera görs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet på msb@salem.se.

Trafikolyckor med vilt längs med motorväg anmäls till polisen telefonnummer: 114 14.

Vid skadat eller sjukt vilt på privat mark ska markägaren kontaktas. 

Vid skadat vilt på kommunal mark, kontakta kommunens växel under kontorstid på telefonnummer: 08-532 598 00. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontakta kommunens larmcentral via telefonnummer: 08-7212319 som i sin tur kontaktar kommunens jour.

Senast uppdaterad 16 juni 2021