Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Djurhållning

Hållande av höns (och andra djur) i Salems kommun

I Salems kommun krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden enligt 39 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt 4 § i Salems lokala hälsoskyddsföreskrifter (FS 2012:32) för att få hålla höns inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillstånd gäller för samtliga följande djur, och samma ansökningsblankett kan användas för dessa.

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin   
 • Pälsdjur eller fjäderfä (som inte är sällskapsdjur)
 • Orm

Höns som du planerar att ha i hönshus med en inhägnad betraktas inte som sällskapsdjur även om hönshuset finns på din villatomt. Om du håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser ska du anmäla det till Jordbruksverket.

När bygg- och miljönämnden får in en ansökan om att få hålla höns så görs alltid en bedömning i det enskilda fallet och djuren ska hållas på ett sådant sätt att man uppfyller kraven som ställs i 2 kap. 1-7 §§ i djurskyddslagen (2018:1192). Man utgår då från:

 • antalet höns
 • om det ska finnas någon tupp
 • närhet till grannar
 • andra närliggande verksamheter
 • hur man planerar att hålla hönsen
 • hur man planerar att städa och ta hand om restprodukter (avföring, matrester strö mm.)

Djurhållningen ska också ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö enligt miljöbalken (1998:808) inte uppstår hos grannar. Det är risken för att hönsen ska störa grannar på ett sätt som man inte förväntar sig inom ett tätbebyggt område som är avgörande för om man får ett tillstånd eller inte. Aspekter som beaktas med höns är:

 • Bullerstörningar
 • Flugor
 • Luktstörningar
 • Om det ser ovårdat ut

Använd blanketten för ansökan om att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du ska också skriva ut nödvändigt antal blanketter för grannyttrande som du ska ge till dina berörda grannar. De har rätt att yttra sig över djurhållningen, enligt 19 kapitlet 4 § miljöbalken (1998:808). De uppgifter som vi behöver för att behandla ansökan är:

 • Vilken fastighet ansökan gäller
 • Sökandes namn, adress och personnummer
 • Fastighetsägarens namn och adress om annan än sökande
 • Antal höns och tuppar
 • Skiss/ritning på hönshus tillsammans med husbyggnad och tomtgränser
 • Påskrivna grannyttranden så att vi vet vad dina grannar anser om förslaget. Grannarna har inte vetorätt, bygg- och miljönämnden beslutar men beaktar negativa yttranden)
 • Kartbild över tomten med hönshus och eventuella staket för hönsen utritade
 • Städrutiner och redogörelse för vad man gör med restprodukter från hönsen.

Det kan också hända att ytterligare information behöver redovisas, bygg- och miljöenheten kontaktar i så fall dig som söker tillståndet och begär in detta.

Senast uppdaterad 01 februari 2024