Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Beskrivning av kvalitetsarbetet

Nedan beskrivs hur det systematiska kvalitetsarbetet går till i Salems kommunala verksamheter på huvudmannanivå och enhetsnivå.

1. Följa upp och sammanställa måluppfyllelse och resultat utifrån nationella och kommunala mål och styrdokument


Salems kommun använder ett webbaserat beslutsstödssystem för budget och målstyrning. I detta system administreras och redovisas både nämndens och enheternas verksamhetsplaner.

Salems kommun följer regelbundet upp statistik och nyckeltal som exempelvis kunskapsresultat, personaltäthet, andel legitimerad/behörig personal samt sjuktal. 

I Salems kommun genomförs ett flertal olika enkäter för att undersöka upplevd kvalitet hos elever och vårdnadshavare. Varje år genomförs även en medarbetarenkät som mäter Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför varje år besök i verksamheterna med syfte att bland annat utvärdera och analysera arbetet med utvecklingsområden samt ge en kompletterande bild utöver vad som framkommer av statistik, skolans dokument och analysresultat.

Övrigt uppföljningsarbete som utförs är en årlig resultatkonferens med enhetscheferna, nämnddialog då politikerna ges möjlighet att diskutera förbättringsområden med förvaltningen och enhetschefer samt uppföljning av inkomna anmälningar och klagomål som löpande utreds av förvaltningen och rapporteras till nämnden.

2. Analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen


Resultaten analyseras kontinuerligt under verksamhetsåret med fördjupade analyser vid varje termins slut. Analysarbetet sker utifrån en gemensam bas och ett par återkommande frågor som enhetscheferna får besvara och reflektera kring. Det finns även flera forum som regelbundet träffas, exempelvis en chefsgrupp, ledningsgrupp och olika nätverk som fokuserar på utvecklingsarbete.

3. Besluta och genomföra förbättringsåtgärder utifrån analysen


Efter att samtliga resultat analyserats under resultatkonferensen i juni beslutar chefsgruppen om långsiktiga utvecklingsområden för kommande läsår. Utvecklingsområden för samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen är:

  • Mål- och resultatstyrning
  • Kvalitet i undervisningen
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Kollegialt lärande

Förbättringsåtgärder är mer kortsiktiga och verksamhetsspecifika för varje enhet. Enheterna identifierar sina förbättringsåtgärder i dialog med personal, elever och vårdnadshavare.

4. Dokumentera kvalitetsarbetet


Enheterna redovisar årligen sitt systematiska kvalitetsarbete till förvaltningen. Beskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla en dokumentation av verksamhetens resultat, uppföljningar, utvärderingar, analyser och förbättringsåtgärder.

Enheterna formulerar också en verksamhetsplan med budget för varje verksamhetsår. Verksamhetsplanen innehåller enhetens mål och aktiviteter för att förbättra verksamheten som utgår från en analys av föregående års resultat.

Läs mer:

Riktlinjer för det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet i Salems kommun, antagen av Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad 11 mars 2020