Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Boende för äldre

Äldreomsorgen i Salems kommun har som målsättning att du som är äldre ska kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt med stöd av hemtjänsten. När omvårdnadsbehovet blir så omfattande att ett boende i vanliga bostäder inte ger tillräcklig trygghet eller om det inte längre är praktiskt möjligt att ge nödvändig service ska kommunen erbjuda en plats inom kommunens vård- och omsorgsboende.

Skönviksgården

Skönviksgården är stängd. Alla boende har flyttat till Söderby Park.

Möjlighet till parboende

Om den ena parten i ett par som sammanbott beviljas bistånd i form av plats på vård- och omsorgsboende och det är parets gemensamma önskemål att fortsätta bo tillsammans på boendet ska kommunen tillgodose detta önskemål. 

Kvalitetsarbete

Äldreomsorgen har från den Nationella värdegrunden tagit fram lokala Värdighetsgarantier. Utifrån vårt  gemensamma värdegrundsforum har vi valt att fokusera på självbestämmande, delaktighet  och bemötande. Dokumentation görs för att säkerställa kvalitet och den äldres rätt till delaktighet och inflytande.

Leva ett levande liv, livet ut

Med det menar vi att  bibehålla sitt sociala nätverk, göra dagen meningsfull och behålla traditioner.

Delaktighet och inflytande

Med delaktighet och inflytande stimuleras den äldre till att ta egna beslut. På varje vård- och omsorgsboende finns boenderåd och anhörigråd.

Medarbetare

Samtliga medarbetare har förutom adekvat utbildning för sitt yrke en kompetensutvecklingsplan. Utifrån vetenskap och evidens arbetar vi med olika arbetsmetoder så som ett salutogent förhållningssätt, validation, taktil beröring, reminiscens (en metod där man arbetar med historia och traditioner för att öka lusten och viljan att kommunicera) och ett jag-stödjande förhållningssätt. Läs mer om de olika metoderna på Svenskt demenscentrums hemsida.

Ansökan

Vid ansökan om vård- och omsorgsboende görs en individuell behovsprövning.

Ansökan om vård- och omsorgsboende prövas och handläggs av biståndshandläggarna i din kommun. 

Mer information om äldreboendena får du genom att gå in på respektive sida eller genom att kontakta kommunens biståndshandläggare, telefon: 08 - 532 598 00.

Senast uppdaterad 14 april 2021