Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lokala trafikföreskrifter

Salems kommun har utfärdat lokala trafikföreskrifter för gatorna i Salem och Rönninge. Som trafikant har man en skyldighet att känna till de lokala trafikföreskrifterna.

I Trafikförordningen finns alla de regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Typiskt för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet, överallt, både på vägar och i terrängen. Till skillnad från de generella reglerna finns det lokala trafikföreskrifter, LTF, som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Om du til exempel vill veta vad för föreskrift som gäller på en viss kommunal gata kan du söka efter information på Transportstyrelsens webbplats Svensk trafikföreskriftssamling

Vad regleras genom lokala trafikföreskrifter?

Lokala trafikföreskrifter kan vara avsedda att gälla permanent, men kan även gälla under en del av året eller tillfälligt, till exempel i samband med ett visst evenemang. 

Oftast gäller de lokala trafikföreskrifterna något av följande:

  • Hastighetsbegränsning
  • Stopp- eller väjningsplikt
  • Huvudled, motortrafikled eller motorväg
  • Förbud mot fordonstrafik
  • Förbud mot omkörning
  • Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
  • Förbud att stanna eller parkera
  • Cirkulationsplats
  • Begränsning avseende fordons axeltryck, boggitryck eller bruttovikt

I övervägande delen av de lokala regleringarna finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, tillexempel där det råder förbud att parkera fordon. En liten del av de lokala trafikföreskrifterna är dock allmänna, det innebär att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken som exempelvis bestämmelser för tättbebyggt område. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Lokala trafikföreskrifter, LTF, i Salems kommun

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare och ansvarar för drift och underhåll, de inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen. I Salems kommun är det TN, tekniska nämnden, som beslutar om alla lokala trafikföreskrifter.  

Ändring av lokala trafikföreskrifter

Om du tycker att någon trafikbestämmelse bör ändras, exempelvis parkeringsbestämelser eller en hastighetsbegränsning, vänder du dig till kommunen om aktuell väg ligger inom kommunens tättbebyggda område och annars till Länsstyrelsen.

Enklaste sättet för att göra detta är att inkomma med en skrivelse där du beskriver ärendet och vad du anser bör förändras med motivering. Det är alltid önskvärt att man konsulterat med berörda grannar och bifogar en namnlista. En inkommen ansökan prövas av kommunen, om den åtgärd som du ansökt om är motiverad eller inte, för att sedan vidarebefordras till beslutande instans, tekniska nämnden.

Senast uppdaterad 07 december 2021