Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Riktlinjer kring trädfällning, beskärning eller röjning på Salems kommuns mark

Innan du kontaktar oss gällande trädfällning är det viktigt att du har läst igenom och förstår de allmänna och enskilda intressen som finns, samt den prioritetsordning Salems kommun jobbar efter. Hur du skall gå till väga beror på trädets skick och placering.

Bedömning av träd

Bedömning av träd och växtlighet görs alltid på plats av personal från kommunens driftenhet. Förutom trädets eller växtmaterialets kondition och vitalitet tas även hänsyn till trädet/växtlighetens betydelse för området som helhet, hur närboende påverkas och om grannar är överens. Kommunen väger de allmänna och de enskilda intressena mot varandra.

Allmänna intressen

Träd och tätortsnära skogsområden fungerar som gröna lungor och fyller en rad funktioner i samhället och påverkar inte enbart dem som bor närmast området. Det är därför viktigt att se till det rekreativa och estetiska värdet för hela området samt till den variationen av trädbeståndet. Nedan är några faktorer som påverkar bedömningen av ansökningar:

  • Det ska finnas olikåldrade skogsmiljöer. Det innebär att ungskott och sly inte slentrianmässigt ska röjas bort och att stora fullvuxna träd inte alltid bevaras
  • Hänsyn ska tas till hur eventuella åtgärder påverkar ljusförhållandet för den växtlighet som blir kvar, exempelvis örtskiktet eller intilliggande träd
  • Om träden utgör befintliga eller möjliga boplatser för djur- och fågelliv påverkar det beslut då det är viktigt att den biologiska mångfalden gynnas
  • Träd bidrar till förbättrad luftkvalitet och produktion av syre samt skyddar mot vind och utjämning av temperatur
  • Träd fördröjer och hjälper till vid omhändertagande av regn- och dagvatten
  • Särskilda bestämmelser kan finnas där träd eller grönområden är skyddade
  • Gamla träd och träd grövre än 40 centimeter i diameter i brösthöjd är särskilt skyddsvärda träd

Enskilda intressen

Det kan finnas olika anledningar till att det finns önskemål att fälla eller beskära ett träd. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd och starka skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Träd eller växtlighet på kommunens mark ska i så fall utgöra en olägenhet av väsentlig betydelse. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark eller att träd skymmer sol eller parabolmottagning är inte att anse som tillräckliga skäl. Kommunen fäller i princip enbart skadade träd som kan orsaka skada på egendom eller person samt när träd växer för tätt och därmed hämmar varandras utveckling.

Godkännande från berörda grannar

Att ta ner träd kan innebära motstridiga önskemål hos närboende. För en del boende är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Det är därför viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan ansökan skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan.

Dina grannar ska även informeras när ansökan är inskickad till kommunen. Berörda grannar är de som bor i direkt närhet samt även de som från sin fastighet kan iaktta träd eller område. Om platsen används frekvent som exempelvis lekplats för barn ska även barnen och deras föräldrar tillfrågas.

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Salems kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd.

Vid pågående brott ring direkt till 112. Vid icke akuta ärenden ring polisen på 114 14 eller kontakta Driftenheten genom en felanmälan här eller ring kommunen på 08-532 598 00

Vår prioriteringsordning

  1. Farliga träd, det vill säga träd som kräver akut nedtagning. Det kan vara träd som blockerar en väg eller fallit över en ledning. I dessa fall behövs inte en blankett, gör en felanmälan eller ring kommunen på 08-532 598 00. Utanför kontorstid kontaktas kommunens larmcentral via 08-721 23 19. I andra hand brandförsvaret på nummer 08-721 22 00. Vid akuta ärenden ring 112.

  2. Sjuka träd och andra riskträd: kontakta Driftenheten genom en felanmälan.

Senast uppdaterad 18 juni 2024