Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Omsorg & stöd.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst

När du ska resa utanför Stockholms län är det Riksfärdtjänsten som ansvarar för din resa. Resan inom länet, då är det vanlig färdtjänst som har ansvaret.

För att få rätt till riksfärdtjänst krävs att:

  • Du är folkbokförd i kommunen 
  • Du till följd av funktionshinder inte till normala resekostnader kan resa med allmänna kommunikationer eller inte utan ledsagare
  • Att rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet är ändamål för resan 
  • Att resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller ett landsting 
  • Att resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.

Stor och varaktig funktionnedsättning

Riksfärdtjänst ges till personer med stor och varaktig funktionsnedsättning som på begäran ska kunna styrkas med läkarintyg eller genom en särskild utredning.

Du får resa med följande fordon (i första, andra och tredje hand)

  • Allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt med hänsyn till ditt funktionshinder 
  • Allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon  
  • Taxi eller specialfordon.

Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av din funktionsnedsättning och övriga omständligheter.

Egenavgift

Egenavgiften tas ut motsvarande reskostnader med tåg i 2:a klass.

Anpassning av restid och samåkning

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker där det är möjligt. Detta innebär att du får samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid direkt resa. I speciella fall kan kommunen besluta om att få resa ensam.

Ledsagare och medresenär

Kommunen beviljar rätt till ledsagare under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande. Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin reskostnad. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar medresenären en avgift som är lika stor som egenavgiften för dig som beviljats riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst resa för barn

Riksfärdtjänst resa kan beviljas även för barn under 12 år om resan till följd av funktionsnedsättningen måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt.

Ansökan om riksfärdtjänst

Salems kommun har ansvaret för riksfärdtjänsten för alla Salemsbor. 
Du ansöker om riksfärdtjänst inför varje enskild resa genom kommunens biståndshandläggare. Ansökan skall inkomma senast 3 veckor innan avresa. Vid storhelger ska ansökan inkomma 6 veckor innan avresa.

Ytterligare information genom kommunens biståndshandläggare, 08-532 598 00