Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parker och grönområden

Naturen är närvarande överallt i Salem. Här får du veta mer om parker och grönområden i kommunen och om skötseln av dem.

Centrumparken

Parkområdet söder om Salems centrum. Här finns en lund inbäddad i växtlighet. En plaskdam och stora gräsytor gör också parken attraktiv för dagisgrupper och dagmammor med sina barn under sommaren. Parken är i behov av en upprustning. En sådan finns också med i planeringen. När den kan komma till stånd är dock i dagsläget något osäkert i och med planerna att bygga ett nytt äldreboende och barnstuga på den fastighet som i dag utgör Säbygårdens barnstuga.

Röjning- och gallring

Gång- och cykelvägar

Här sker en viss röjning av sly och övrig oönskad vegetation regelmässigt. Detta av flera orsaker. Naturligtvis är framkomlighet det viktigaste. Framförallt för nyttjarna som går och cyklar på dessa vägar. Men också framkomlighet för oss som skall sköta dessa vägar vad gäller halkbekämpning, snöröjning m.m. Sedan finns ju också den estetiska aspekten och den är ju nog så viktig för oss allihopa.

Övriga naturområden

Bostadsnära naturmark (extensiv parkmark) avser de markområden som ligger i omedelbar anslutning till bostadsområden och vägar. Här sker löpande en genomgång av områdena för att skapa en så bra och trivsam miljö som möjligt för samtliga innevånare. Här kommer det ofta önskemål och synpunkter från boende och övriga kommuninnevånare om vad man vill att kommunen tar bort i fråga om träd och dyl. Här har förvaltningen satt upp vissa regler för hur dessa önskemål och synpunkter skall föras fram. Det skall vara samfällighetsförenings styrelse som skriftligen framför sina önskemål till MSB-förvaltningens fastighetsavdelning. Det är viktigt för att vi skall vara så överens som möjligt vid åtgärder i de boendes närområde.

Skog, ströv– och rekreationsområden är andra naturmarksområden som sköts av parkenheten. Här styrs åtgärderna mer av de värderingar som läggs på konventionellt skogsbruk. Mycket fina bär- och svampmarker finns inom Salems kommuns gränser.

Det är allas vår förhoppning att vi även i framtiden skall kunna ha fin natur och härliga naturmiljöer att erbjuda kommunens innevånare. Det är därför av största vikt att vi alla tänker på hur vi uppträder när vi vistas i skog och mark. "Bruka utan att förbruka " är en bra devis.

Senast uppdaterad 16 maj 2024