Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utplacering av blomlådor

Tillstånd för utsättning av blomlådor gäller endast under perioden 15 maj - 1 oktober.
Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast den 31 maj för handläggning av ärenden aktuellt år. Ansökningar gäller enbart för det år som ansökan är inlämnad. Ansökan handläggs efter korrekt ifylld och inlämnad ansökan med tillhörande bilagor.

Riktlinjer och villkor vid ansökan om tillstånd för utplacering av blomlådor

Förutsättningar för ansökan

 • Sökanden måste vara boende utmed/intill aktuell gata där blomlådor avses placeras.
 • Två kontaktpersoner ska utses vilka även är ansvariga för blomlådorna och dess placering samt skötsel av blomlådorna.
 • Medgivande från grannar ska inlämnas i samband med ansökan.
 • Ansökan ska innehålla förslag till placering av blomlådorna. Tänk på att inte placera blomlådor trafikfarligt, blockera in-/utfarter, stå för nära en korsning och/eller blockera befintliga parkeringsplatser.

Handläggning av ansökningar

 • Handläggningstiden är ca 10 arbetsdagar från inkommen och komplett ansökan.
 • Gatans karaktär och funktion ligger bland annat till grund för beslut avseende blomlådor som trafiksäkerhetsåtgärd.
 • Trafikmätningar kan behöva genomföras för att gatuenheten ska få en bild av trafiksituationen, t.ex. trafikflöden och hastigheter, innan beslut fattas. Detta kan innebära en förändrad handläggningstid.

Villkor vid beviljad ansökan

 • Om ansökan beviljas så ska blomlådorna utformas enligt ritning framtagen av gatuenheten.
 • Sökanden bekostar inköp av material samt byggnation av blomlådorna.
 • Blomlådorna ska vara försedda med reflex (minst 150x600 mm gul/blå, reflexmaterial ska vara godkänt enligt German Class R3B).
 • Sökanden ansvarar för underhåll och tillsyn av blomlådorna.
 • Sökanden ansvarar för plantering och skötsel av planterade växter. Växterna ska inte vara högre än 30 cm.
 • Blomlådorna ska placeras enligt beslut och under tillåten tidsperiod (15 maj - 1 oktober).
 • Blomlådorna får inte fungera som lekplats för barn.
 • Vid behov ska sopning runt blomlådorna utföras.

Senast uppdaterad 16 maj 2022