Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hastigheter

Salems kommun får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler.

30 km/h 

Skrivelser och förfrågningar angående sänkta hastighetsgränser inkommer varje år till kommunen. Många efterfrågar begränsningar på 30 km/h eller lägre. Enligt gällande Trafikförordning kan ingen kommun besluta om hastigheter lägre än 30 km/h och således är det också den lägsta begränsning som Salems kommun beslutar om. Detta innebär också att det inom samfälligheter inte är tillåtet att skylta lägre än 30 km/h. Kommunen förbehåller sig således rätten att nedmontera denna typ av felaktiga användning av trafikmärken. 

Det kan finnas kringliggande faktorer som gör det olämpligt att ha 30 km/h som hastighetsbegränsning. De gator som utgör huvudgator och genomfartsleder för trafiken är genomgående exempel på detta då tillgänglighetsanspråken därigenom blir av för dålig kvalité. Gator som trafikeras av kollektivtrafik är inte heller lämpliga för denna typ av begränsning.

30-Policy

I Salems kommun finns en policy om 30 km/h som hastighetsbegränsning. I samband med många inkomna förfrågningar om införande av 30 km/h gick diskussionerna i kommunstyrelsens tekniska utskottet (KSTU) kring prioriteringar i trafikarbetet.

"Utskottet konstaterar vidare att den allmänna regeln om att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter gäller. I valet mellan att använda trafikanslagen till ett mycket stort antal 30-skyltar för hastighetsbegränsning vars efterlevnad blir störande låg, eller att skattepengarna anslås till fler fysiska åtgärder – framför allt gång- och cykelvägar, faller vårt val på de senare. Därför väljer Tekniska utskottet att fastslå följande policy:

I Salems kommun ska 30-sträckor användas där behovet av efterlevnad är som allra störst, främst vid skolor och förskolor. I övrigt gäller mycket stor restriktivitet. Istället ska Salems kommun noga understryka kravet på varje trafikant att anpassa hastigheten till rådande trafikmiljö."

40 km/h

I december 2015 beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott om att införa 40 km/tim som generell hastighetsbegränsning för Rönninge. De nya hastigheterna kommer att beröra hela gatunätet i Rönninge med undantag för de 30 km/tim-sträckor som är belägna vid eller i anslutning till förskolor och skolor, de behåller sin nuvarande 30-skyltning.

Det nya systemet för hastighetsbegränsning är en del i en ny långsiktig strategi för hur hastighetsgränserna på vägarna ska anpassas till kommunens mål för miljö och trafiksäkerhet, nollvisionen samt till de övriga transportpolitiska delmålen. Ambitionen med hastighetsöversynen har varit att få fram en väl avvägd hastighet på varje enskild gata.

Trafiksäkerhet för alla!

40-zonen avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen, det vill säga vilket krockvåld en människokropp tål i olika situationer och olika hastigheter. Nio av tio oskyddade trafikanter klarar att bli påkörda i hastigheten 30 km/h, sju av tio överlever en krock i 40 km/h, medan endast två av tio oskyddade trafikanter överlever vid 50 km/h. 

Hinner du stanna? Det kan ta tid att få stopp på bilen när du behöver göra en häftig inbromsning, till exempel om ett barn springer ut från en trottoar. Även med riktigt bra bromsar har bilen en viss bromssträcka. Samtidigt har vi som människor en begränsad reaktionsförmåga, som ytterligare förlänger den totala stoppsträckan. Som trafikant tar du ditt ansvar genom att inte överskrida skyltad hastighet. Om alla respekterar hastighetsgränserna kan antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken minska.

Miljö

Lägre hastighet och ett jämnt körsätt ger en minskad bränsleförbrukning. Samtidigt minskar utsläppen av luftföroreningar och mängden buller. Om trafikens medelhastighet på en lokalgata i centrum sänks från 50 km/tim till 40 km/tim minskar det utsläppen av koldioxid med ungefär tio procent. Samtidigt går det att spara pengar tack vare minskad bränsleförbrukning. Rätt hastighet och ett bra körsätt är därför både positivt för miljön och ett effektivt sätt att minska bränslekostnaden.

Senast uppdaterad 07 december 2021