Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Farthinder

För att kommunen ska anlägga farthinder eller gupp utmed en sträcka är det mycket som spelar in i beslutsprocessen. Överlag är det svårt att motivera sådana typer av hastighetsbegränsande åtgärder. För att dessa ska var aktuella krävs mycket stora trafikflöden i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard.

Kommunen genomför kontinuerligt trafikmätningar för att kartlägga problemområden och anpassa åtgärden efter problembilden. Många gånger kan hastigheten på trafiken upplevas som högre än vad de faktiskt är, vilket naturligtvis kan uppfattas otryggt, men inte är skäl nog för att vidta åtgärder.

Generellt är kommunen mycket restriktiv med att anlägga farthinder på genomfartsgator då dessa i stor utsträckning trafikeras av både person-, last-, och kollektivtrafik. Detta på grund av de arbetsskador som kan uppkomma hos yrkeschaufförer vid upprepad exponering av gupp. Gator som är särskilt viktiga för utryckningsfordon är också olämpliga att belägga med farthinder.

Omkringliggande faktorer

I de fall där ett farthinder kan tänkas vara aktuellt är det fortfarande en del omkringliggande faktorer som måste beaktas. En sådan faktor kan vara själva anläggningsytan för hindret. En "busskudde" är ett bra hinder då bussarnas bredd mellan däcken är tillräckligt för att undvika själva hindret, men personbilar fortfarande påverkas. Dessa "busskuddar" har dock en relativt stor anläggningsyta vilket utesluter dem för många sträckor i kommunen där vägen helt enkelt är för smal.

Markförhållanden är också en sådan faktor som spelar in vid beslut om farthinder. Vid dåliga markförhållanden är det inte möjligt att anlägga gupp eftersom det kan medföra vibrationer i intillliggande fastigheter. Farthinder som gupp kan även innebära ytterligare störningsmoment för de boende i närområdet i form av ökade bullernivåer. Eftersom körstil har en stor inverkan på bullerstörningar så är gupp ett sämre alternativ då dessa skapar en ryckig körning och därmed ytterligare störning även om den kan minska medelhastigheten. Ökade accelerationer och inbromsningar som ofta följer av ett väghinder kan upplevas som mer störande. I vissa fall kan bullernivån till och med öka. Eftersom husfasader ofta har sämre isolering för låga frekvenser kan bullret upplevas mer påtagligt.

Effektivt trafiksäkerhetsarbete

I Salems kommun arbetar vi för ett effektivt trafiksäkerhetsarbete, vilket innebär att befintliga resurser ska användas för insatser och åtgärder där behovet av dem är som störst. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.

På många mindre gator i kommunen är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.

I ett större perspektiv kan du också själv reflektera hur du kör. Du vill att bilister ska respektera hastighetsbegränsningarna där du bor – men hur kör du själv där andra bor?

Senast uppdaterad 07 december 2021