Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillstånd och markupplåtelse för torg och allmän plats

De flesta platserna utomhus i kommunen där allmänheten har tillträde är offentlig plats. Exempel på offentliga platser är gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark. De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs i regel tillstånd. Ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna reglerar användningen av offentlig plats.

För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, men kommunen har rätt att neka en ansökan. Länk till polisens tillståndsenhet hittar du under rubriken "Länkar och läs mer" i högerspalten. 

Vanliga upplåtelser i Salems kommun är:

  • Torghandel
  • Uteservering
  • Valborgsmässoeldar
  • Fester/Midsommarfirande/Nationaldagsfirande
  • Cirkus/Tivoli
  • Julgransförsäljning
  • Marknad
  • Affischering

Avgifter

Polisen tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken enligt särskild taxa antagen av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera avgiftsbeloppen med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Avgifter och taxor efter indexreglering ska börja gälla från och med januari nästkommande år.

För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut.

Viktigt att tänka på

Framkomlighet och tillgänglighet liksom säkerhet ska uppmärksammas och tillgodoses. Särskild hänsyn ska tas till funktionshindrade.

Parkering och trafik ska fungera!

Skador och slitage på mark och anläggningar skall förebyggas och om de ändå uppstår ska de återställas på bekostnad av den som sökt tillståndet.

Det upplåtna området ska hållas i ordning och väl avstädat.

Ansökan och tillstånd

Varje ansökan bedöms individuellt, det är därför viktig att det lämnas in en så fullständig ansökan som möjligt för att polisen skall få ett bra beslutsunderlag. I de flesta fall är kommunen markägare och blir då remissinstans vid en ansökan. Kommunen har vetorätt och kan utan motivering avstyrka en ansökan.

När ansökan skickas på remiss till kommunen bevakas i första hand att tillgängligheten för allmänheten bibehålls, men även att markytorna inte skadas eller skräpas ned. 

Senast uppdaterad 17 juni 2024