Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Felparkering

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns kan du få en felparkeringsavgift. Här kan du läsa mer om avgifter och överklagan.

Generella parkeringsregler 

Enligt de generella reglerna gäller bland annat följande;

  • Du får inte stanna eller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
  • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
  • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant.
  • Du får inte stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön, i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.

Vidare gäller att du inte får du stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att du hindrar eller stör trafiken. Inom tätbebyggt område får du inte heller stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, till exempel i diken, på skiljeremsor, i parker och planteringar.

Till höger finns en länk till transportstyrelsens text "Stanna och Parkera" där du kan läsa mer om de generella reglerna gällande stannande och parkering. 

Om du följer parkeringsreglerna får vi en säker trafikmiljö med god framkomlighet. Detta är viktigt för snöröjnings- och utryckningsfordon men även för andra trafikanter såsom barn, synskadade och människor med rörelsehinder.

Vad kostar det att felparkera?

Parkeringsövervakningen sköts åt kommunen av Avarn Security. I Salems kommun kostar det olika beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. Det finns idag två olika beloppgränser beroende på överträdelsen:

  • 700 kr för bland annat överträdelse vid parkeringsplats för rörelsehindrad, vid och på övergångställe, på gång- och cykelväg, vid stannandeförbud och i terräng.

  • 400 kr vid övriga förseelser som till exempel tidsbegränsade parkeringar.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du tycker är felaktig kan du vända dig till polismyndigheten och ansöka om rättelse (adress finns på parkeringsanmärkningen eller på deras hemsida, länk i högerspalten). 

Privat parkering

Markägaren bestämmer själv vilka parkeringsregler som ska gälla på sin mark. Vid infarter till privata områden eller på privata gator ska det finnas skyltar som visar vad som gäller samt vilket parkeringsbolag som övervakar parkeringen.

Kontrollavgift

Har du fått en felparkeringsavgift = kontrollavgift på en privat parkering måste du vända dig till den som har utfärdat kontrollavgiften. Namn och telefonnummer ska finnas angivet på skylt vid parkeringen. Du kan även vända dig till markägaren. Polismyndigheten kan inte avskriva utfärdade kontrollavgifter. Ett exempel på privat parkering i Salems kommun är i Salems centrum samt i Rönninge centrum. Det finns även parkeringar inom större bostadsområden, inom samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar.

Flytt av felparkerade fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark under en längre tid,
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller är en fara för trafikolyckor,
  • fordonet är avställt, har förbud att användas eller är oförsäkrat.

Senast uppdaterad 26 september 2022