Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vårdnad, boende och umgänge samt informationssamtal

Vad innebär ensam respektive gemensam vårdnad och vad gäller för ett barns boende när föräldrarna inte lever tillsammans? Detta och mycket mer kan du läsa om här.

Vad menas med vårdnad?

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Vårdnad innebär att ha ansvar för och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, det vill säga att vara barnets företrädare. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, medan gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans har ansvar och skyldighet att agera som barnets företrädare.

Föräldrar som är gifta får automatiskt delad vårdnad om sitt/sina barn. Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds får modern automatiskt ensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta måste anmäla till Skattemyndigheten att de vill ha gemensam vårdnad om sitt/sina barn. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Vad menas med boende?

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan barnet antingen bo hos en av dem eller bo växelvis hos sina båda föräldrar. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna, det gäller även om barnet bor växelvis.

Vad menas med umgänge?

När ett barn bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska de gemensamt se till att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge genom avtal. Efter utredning godkänner familjerätten avtalet om det bedöms vara till barnets bästa. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att det kan verkställas, det vill säga genomföras tvångsvis av rätten.

Tvist om vårdnad, boende och umgänge

Om du som förälder inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med ditt/dina barns andra förälder kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger då vanligen familjerätten i uppdrag att yttra sig genom att begära en utredning. Utredningen ska mynna ut i en bedömning om av vad som är till det enskilda barnets bästa.

En utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge kan ta lång tid och följs ofta av en lång tids väntan på huvudförhandling i tingsrätten. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i frågan kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut, ett så kallat interimistiskt beslut. När tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut grundar den sig bland annat på uppgifter som kommit fram i en snabbupplysning från familjerätten.

Informationssamtal

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge. Syftet med dessa samtal är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldrastöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal. Detta är för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum. Samtalen är kostnadsfria och bokas via familjerätten.

Intyg

Efter deltagande i ett informationssamtal erhåller ni ett intyg. Om ni avser att gå vidare med en tvist i domstolen ska ni uppvisa detta intyg till rätten. Hur ansöker man om informationssamtal?

  • Ring gärna till familjerätten via växeln på 08-532 598 00
  • Vi erbjuder i första hand gemensamma samtal men vid behov finns det även möjlighet för enskilda samtal
  • För att kunna erbjudas informationssamtal ska det gemensamma barnet vara folkbokfört i Salems kommun

Senast uppdaterad 21 maj 2024