Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål och styrning

Kommunen har en särskild webbpresentation för att på ett överskådligt sätt redovisa de politiskt fastställda målen och om de uppnås.

Kommunens mål

Kommunfullmäktige har beslutat om nio övergripande mål som gäller för hela Salems kommun. Målen behandlar fem olika perpektiv: Medborgare, Klimat och miljö, Utveckling och lärande, Medarbetare och Ekonomi. Med utgångspunkt från fullmäktiges nio mål har nämnderna fastställt mål för den egna verksamheten.

Alla mål följs upp och utvärderas vid årets slut. Vissa mål kan även följas upp i samband med delårsbokslutet som görs efter halvårsskiftet.

Salem kommuns nio övergripande mål är:

 1. Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.
 2. Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län.
 3. Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.
 4. Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.
 5. a) Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 
  b) Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.
 6. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
 7. Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 8. Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.
 9. Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Dessutom har varje nämnd utarbetat mål för sina områden. I fältet för länkar till höger om den här texten hittar du länk till Salems kommuns målredovisning från år 2013 och framåt. Förutom målredovisningen finns där även förklaring till utvärdering av målen.

Senast uppdaterad 25 maj 2022