Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Räddningspersonal i mörker med reflexkläder.

Krishantering och POSOM

Oönskade händelser kommer tyvärr alltid att inträffa. Kommunen arbetar aktivt med att förebygga kriser och minska sårbarheter, men kommunen måste alltid ha en förmåga att hantera oönskade händelser om de uppstår. Extraordinära händelser hanteras av krisledningsgruppen och krisledningsnämnden med stöd av olika interna enheter, så som POSOM.

Krishantering

En oönskad händelse kan plötsligt uppstå. Målsättningen vid en inträffad händelse är att kommunens verksamheter så långt det är möjligt ska hantera det inträffade utifrån vardagliga rutiner och arbetssätt. Vid en allvarlig eller extraordinär händelse aktiveras kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd, som har till uppgift att stödja drabbade verksamheter. 

Vid en allvarlig händelse kommer kommunen att prioritera att upprätthålla så kallade samhällsviktiga verksamheter. Vilket betyder att du som individ måste ha en grundläggande förmåga att själv kunna sörja för dig och din familj i ett initialt läge. Läs mer om hur du kan förbereda dig på Din säkerhet.

Vid en extraordinär händelse kommer kommunen att informera via hemsidan. Information går också att få genom växeln. Om kommnnikationerna inte fungerar kommer kommunen att informera via kommunens fysika anslagstavlor. Vid händelser som kan komma att få regional eller nationell påverkan finns information på krisinformation.se man kan även ringa 113 13 som är ett nationellt informationsnummer och aktiveras vid kriser. 

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)

VMA är ett hjälpmedel för att varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller risk för olyckor, för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA utgörs bland annat av signaler via utomhustyfoner med efterföljande information i bland annat radio och tv. Du kan även få VMA-meddelande i mobiltelefonen om du befinner dig i det drabbade området. Mer information och vad du ska göra när du hör ett VMA hittar du här

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-gruppens uppgift är, att vid större olyckor och allvarliga händelser, ge akut krisstöd till de drabbade och deras anhöriga.

I kommunen är POSOM uppdelat på en ledningsgrupp och en resursgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för planering och rutiner samt den kompetensutveckling som behövs för att POSOM ska vara en välfungerande resurs i kommunen. Det är även ledningsgruppen som aktiverar POSOM. Resursgruppen bistår med det direkta krisstödet, det vill säga det psykiska och sociala omhändertagande på plats.  

Socialchefen är ansvarig för POSOM:s ledningsgrupp där företrädare finns från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, primärvården och Svenska Kyrkan. POSOM kan genom sina insatsgrupper inrätta lokala krisstationer för det psykosociala stödet till drabbade.

Senast uppdaterad 27 september 2023