Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems första klimatbokslut för ökad koll på utsläppen

Salems kommun har som mål att vara en klimatneutral kommun senast år 2045. Som ett led i detta arbete har vi nu tagit fram kommunens första klimatbokslut. Med hjälp av klimatbokslutet skapar kommunen bättre förutsättningar för uppföljning av utsläpp. Klimatbokslutet blir också ett viktigt underlag till framtida aktiviteter inom området klimat, bland annat den klimatfärdplan som planeras tas fram.

– Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Med klimatbokslutet har vi nu en bättre bild över hur stor kommunens klimatpåverkan är totalt och vilka delar av vår verksamhet som påverkar klimatet mest. Det ger oss underlag för att diskutera och prioritera vad vi kan göra för att minska utsläppen, säger Mats Bergström, kommundirektör.

I bokslutet räknas alla utsläpp av olika växthusgaser om till enheten koldioxidekvivalenter, som innebär att de kan jämföras med varandra. Det totala utsläppet för år 2022 är 13 502 ton koldioxidekvivalenter och 71 % av dessa kommer från inköp av varor och tjänster, framförallt från förbrukningsmaterial och inventarier, bygg och anläggning, livsmedel och IT-utrustning. Bokslutet och samtliga beräkningar är gjorda enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol.

– Det är för att få en bättre bild över hur stor kommunens klimatpåverkan är totalt och vilka delar av verksamheten som påverkar klimatet mest. Det gör det möjligt att bygga upp ett strukturerat arbetssätt för att följa upp hur genomförda åtgärder bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Lotta Hansson, klimatstrateg.

Genom ett första klimatbokslut har Salems kommun fått bättre insikt om vad i verksamheterna som leder till störst klimatpåverkan. Med bokslutet som grund kan kommunen besluta om etappmål där syftet är att nå klimatmålet om att kommunen ska vara klimatneutral senast 2045. Klimatbokslutet är också ett viktigt underlag för den klimatfärdplan med åtgärder som kommunen ska ta fram. Syftet med åtgärderna är att minska kommunens klimatpåverkan.

Vill du veta mer om klimatbokslutet eller kommunens klimatarbete kan du kontakta kommunens klimatstrateg, Lotta Hansson, på lotta.hansson@salem.se eller på 08-532 59 332.

Här hittar du klimatbokslutet för 2022 i sin helhet.

Senast uppdaterad 07 mars 2024