Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Positivt planbesked för 20 hus ute vid Högantorp

Fastighetsägaren för Högantorp 3:8 inkom tidigare i år med ny ansökan om planbesked för del av fastigheten. Under kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj togs beslut om att ge ett positivt planbesked och att därmed gå vidare med att upprätta detaljplan.

Fastighetsägaren ALM Equity AB har tidigare, den 11 juni 2015, inkommit med begäran om planbesked. Kommunstyrelsen beslutade då om positivt planbesked och att därmed upprätta detaljplan för cirka 200 bostäder i både Salem och Södertälje. Planbeskedet förutsatte dock en ombyggnad av den smala Högantorpsvägen. Den nya ansökan om planbesked som inkom tidigare i år innefattar 20 enfamiljshus samt en ny 150-200 meter lång väg som föreslås ansluta området till Högantorpsvägen, som nu alltså inte längre behövs byggas om.

Under sammanträdet den 25 maj tog kommunstyrelsen beslut att ge nytt positivt planbesked* till den nya ansökan om området Svalbacken i Högantorp samt ange 2023 som bedömd tid för detaljplanens antagande. Frågor som VA och eventuella skolskjutsar ska lösas på ett godtagbart sätt genom avtal mellan sökanden och kommunen. 

Vi är positiva till att nybebyggelse i begränsad omfattning kan ske i Högantorpsområdet förutsatt att VA-frågan samt eventuella skolskjutsar kan lösas på ett rimligt sätt, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg i processen

Kommunstyrelsen beslutar även att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny detaljplan för del av fastigheten Högantorp 3:8 samt att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till planeringsavtal mellan Salems kommun och sökanden/exploatören Högantorp Fastighets AB. 

Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Rönningepartiet (R) yrkade för ett positivt planbesked, medan Liberalerna (L) yrkade för ett negativt planbesked.

*En grundlig lämplighetsprövning sker först i nästa skede, under detaljplaneprocessen. Under detaljplaneprocessen vägs olika allmänna och enskilda intressen mot varandra i demokratisk ordning och samråd kommer att ske med berörda sakägare och myndigheter. Att ett positivt planbesked getts innebär alltså inte att en detaljplan är framtagen eller godkänd.

Den nya ansökan om planbesked som inkom tidigare i år innefattar 20 enfamiljshus samt en ny 150-200 meter lång väg som föreslås ansluta området till Högantorpsvägen.

Orienteringsplan för området Svalbacken ute vid Högantorp.
Kommunstyrelsen har gett positivt planbesked till den nya ansökan om området Svalbacken i Högantorp samt angett 2023 som bedömd tid för detaljplanens antagande.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00

Sofia Hedberg
Enhetschef, Plan- och exploatering
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
08-532 598 51

Senast uppdaterad 04 juni 2020