Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alliansens budgetförslag för 2021-2023: “Att ta ansvar i kristider”

Salems kommun har en stabil ekonomi, dock skadar den rådande pandemin ekonomin på ett dramatiskt sätt. Alliansens budgetförslag för 2021-2023 förutsätter en konjunkturuppgång och bygger på SKR:s nationella prognos som beräknar att den ekonomiska återhämtningen påbörjas hösten 2020.

Nu gäller det att hålla huvudet kallt. Sveriges kommuner är helt beroende av att ekonomin kommer igång i höst, annars måste staten fortsätta att stötta kommunsektorn. Därför är det i dessa tider verkligen inte läge för några löften om nya kostnader, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Salems kommun har i grunden en stabil ekonomi. Det huvudsakliga fokuset just nu är att ta ansvar för att Salems kommuns ekonomi håller för påfrestningarna och att kommunen kan erbjuda medborgarna en fortsatt god service. Alliansens budgetförslag innebär oförändrad skatt, en löneuppräkning på 2%, att en buffert kan skapas av tillgängligt ekonomiskt utrymme och ett resultat som ligger lägre än 1%, samt att investeringarna fortsätter som planerat, bland annat med en antagen fastighetsstrategi. 

Servicen till den enskilde salemsbon kommer att kunna upprätthållas, trots det ovissa nuläget. Kommunen har läget under kontroll, säger Håkan Paulson, gruppledare (KD). 

Strategi för ekonomin och beräkning av resultatutvecklingen 2021-2023

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar att ekonomin börjar återhämta sig hösten 2020. Den beräknas utmynna i en BNP-tillväxt på 3,2% år 2021, därmed en tillväxt av skatteunderlaget på 3,5%. 

Alliansens budgetförslag baseras på dessa beräkningar. Om den förväntade konjunkturuppgången dröjer förväntas staten stötta kommunerna genom höjt statsbidrag. I den mån så inte sker måste kommunen arbeta med besparingar och prioriteringar. Vid kommunstyrelsen den 25 maj gavs därför kommundirektören i uppdrag att förbereda kommunen på alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen fr.o.m 2021. 

I rådande läge finns inte möjligheten att prioritera 1%-målet (resultat efter jämförelsestörande poster). Istället är strategin att bilda en buffert för att möta ytterligare försämringar av skatteunderlaget samt hantera kostnadsökningar som inte täcks av staten. 

Resultat efter jämförelsestörande poster för budgeten 2021 till 2023.

Ny budgetprocess för 2020

Kommunen har nyligen antagit reviderad budget för 2020 och har dessutom beslutat om en ny budgetprocess där fullmäktige den 11 juni 2020 fattat budgetbeslutet som nu ska konkretiseras genom samtliga nämndernas detaljbudgetar. En sista kontrollstation för kommunen finns i finansieringsbudgeten i november då skattesatsen antas. Även andra beslut kan tas då. 

Alliansen tar fortsatt ansvar med en budget för att hantera den osäkerhet som vårens corona-utbrott lett till. En insikt av våren är behovet av att prioritera äldreomsorgen. Hur det ska ske måste först en grundlig analys av behov och förutsättningar visa men vår inriktning är klar, säger Petter Liljeblad, gruppledare (L).

Investeringsfokus på bland annat skolor och förskolor

Kommunen står inför stora investeringar de kommande åren, huvudsakligen i nya skolor och förskolor. I investeringsbudgeten för 2021 uppgår kommunens investeringar till 204,9 mnkr kronor samt exploateringar som för 2021 beräknas till 6 mnkr, totalt 210,9 mnkr. De större investeringarna innefattar bland annat Fågelsångens skola, den antagna fastighetsstrategin samt Säby sim- och sporthall. Investeringar kommande år inkluderar även förskolan i Södra Hallsta m.m.

Fastighetsstrategin underlättar planeringen av underhåll, renoveringar och nybyggnation och innebär att ett belopp på 30 mnkr per år anslås i investeringsbudgeten.

I en tid med mycket osäkerhet står vi fortsatt stadigt med målet att härda ut krisen och fortsätta förbättra vår kommun genom gott samarbete och långsiktig planering. Med investeringar i en ny fastighetsstrategi kan vi se fram emot förbättrade energinivåer och fler solceller på våra kommunala fastigheter, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Budgetförslaget för 2021-2023 återfinns i sin helhet här.

Kontakt
Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00
Petter Liljeblad, L, 070-441 88 32
Raili Nilsson, C, 070-252 72 80
Håkan Paulson, KD, 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, 08-532 598 00
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef, 08-532 598 83

Senast uppdaterad 17 juni 2020