Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alliansens förslag till budget 2023-2025: "Ekonomin fortsatt stabil i Salem"

Salems ekonomi är fortsatt stabil i en orolig tid. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren ger oförändrad skatt, satsningar på klimatkompetens och arbete mot psykisk ohälsa. Överskottsmålet på 1,5 % hålls år 2023 och 2024. För år 2025 beräknas resultatet bli något lägre (1 %).

Med ett ansvar över helheten så råder det ingen tvivel om att vi har en stabil linje gällande ekonomin, detta ger möjligheter till extra satsningar samtidigt som vi har beredskap för den osäkerhet som råder. Salems ska utvecklas genom ordnade finanser och låg låneskuld, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Utmaningar runt om oss

Coronaviruset finns fortfarande i vårt samhälle och invasionen av Ukraina påverkar oss på många sätt. Effekterna blir bl.a att ökade bränslekostnader och materialkostnader kommer att påverka våra verksamheter. Det råder fortsatt osäkerhet kring arbetslösheten, det är svårt att se hur utvecklingen blir framöver.

Prognosen för skatteintäkter är god, men det finns orosmoln såsom inflation, arbetslöshet med mera. Vi ser ett ökat invånarantal framöver, därför är färdigställande av våra byggprojekt viktigt för att möta framtida behov.

Alliansens budgetförslag planeras utifrån kommunens faktiska förutsättningar. Eventuella tillfälliga statliga bidrag går ej att förutse och ska därför inte heller ses som en del i kommunens löpande ekonomiska cykel. 

Strategin för 2023-2025

Alliansens strategi är i korthet följande: 

  • Oförändrad skatt under perioden 

  • Lönepåslag på 2 procent, därtill ett påslag för volymer och priskompensation för kostnadsökningar

  • Ökade satsningar, framför allt inom klimatarbetet och arbetet mot psykisk ohälsa bland våra unga

  • Vi fortsätter bygga för att anpassa oss efter den växande befolkningen

  • Fågelsångens skola och idrottshall fortsätter ta form och invigning är planerad till höstterminen 2024

  • Avsiktsförklaring gällande sim- och sporthallen väntas ske under perioden.

Vår ambition är att vår låneskuld per invånare ska maximalt uppgå till genomsnittet för Stockholmsregionens kommuner, men det kan bli en mindre ökning med anledning av de viktiga investeringar som görs.  Ett exempel är Fågelsångens skola och idrottshall med en investeringskostnad på drygt 500 mnkr och som från och med 2025 ger en avskrivningskostnad på helår med cirka 15 mnkr.

Resultat för 2023-2025

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar och upprätthålla en beredskap för sämre tider.  Vi kan se att den centrala bufferten - som står kommunstyrelsen till förfogande - blir extra viktig nu framöver då det råder hög osäkerhet i världsekonomin. 

Buffertens storlek är för de kommande åren är enligt följande: 

16,2 mnkr år 2023,
17,6 mnkr år 2024,
9,1 mnkr år år 2025.

Uppräkningar och extra anslag

Uppräkningar för ökade lönekostnader och ökade priser sker och samtliga verksamheter kompenseras för ökade volymer och ökad befolkning. Något vi vill lyfta är att Salems kommun systematiskt har tagit dessa höjningar genom åren, vilket skiljer oss från många kommuner i Stockholms län. 

Extra medel till prioriterade satsningar

Vi vill satsa på klimatet i Salems kommun och har under 2022 tagit fram ett ambitiös klimatmål till 2045. För att nå målen kommer vi under 2023-2025 göra ett flertal satsningar. Vi kommer bland annat rekrytera en hållbarhetsstrateg och genomföra kompetenshöjande insatser inom organisationen.

Vi vill även prioritera arbetet mot psykisk ohälsa bland unga och därför kommer extra medel tillföras socialförvaltningen i deras arbete mot detta. Vi kommer även satsa på utökad språkförståelse bland våra skolelever, där ser vi biblioteket som en viktig del och kommer därför tillföra extra medel till kultur- och fritidsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer också tillföras extra medel för ett minskat antal gymnasieelever i kommunen och för att hantera de krav på språkhandledning som finns.

Med ansvar för ekonomin kan vi göra satsningar. Nu tar vi bestämda kliv mot ett bättre klimat genom kompetenshöjande insatser och stöd till Salemborna att välja klimatsmart. Vi satsar också på ett läslyft och att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Budgetförslaget perioden 2023–2025 bygger på ett ansvarstagande för ekonomi och klimat. Vi satsar på klimatet genom att rekrytera en hållbarhetsstrateg och genomföra klimatutbildningar inom organisationen. Vi satsar även på välmåendet hos kommunens unga genom att utbilda medarbetare om psykisk ohälsa och göra satsningar för att stimulera språkförståelse och läslust, säger Petter Liljeblad, gruppledare (L).

Barnen är allas vår framtid. Det är viktigt att vi stöttar barnfamiljerna och behåller kvaliteten i skolan och barnomsorgen. Helst vill vi se att barnens första levnadsår är i den trygga familjemiljön. Vi tror att det gynnar Salems framtida ekonomi, säger Håkan Paulson, gruppledare (KD).

Bygg och investeringsplaner

Byggnationen av Fågelsångens skola och idrottshall fortskrider och vi planerar inviga och välkomna elever i samband med höstterminen 2024. 

Vad gäller projektet “Salems stadskärna” är avtal med tre exploatörer nu klara och projektet går nu in i en ny fas. Detaljplanen går ut på samråd andra kvartalet 2023, granskning sker andra kvartalet 2024 och vinner preliminärt laga kraft fjärde kvartalet 2024.

Byggprojekt i Södra Hallsta och Södra Ekdalen fortsätter enligt tidplan. Projektet Rönninge Kungsgård går framåt, efter utredning av arkeologiska fynd kan arbetet fortsätta. Söderby gärde 2.0 är ett annat spännande projekt som ligger framöver.

Läs budgetförslaget 2023-2025 i sin helhet här.

Kontakt

Rickard Livén (M), 070-003 49 52
Petter Liljeblad (L), 070-441 88 32
Raili Nilsson (C), 070-252 72 80
Håkan Paulson (KD), 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, 08-532 598 00
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef, 08-532 598 83

 

Senast uppdaterad 10 juni 2022