Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny detaljplan för Sollidenområdet

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-10-02

 

Kommunfullmäktige antog igår en ny detaljplan för Sollidenområdet i Rönninge. Planen gör det möjligt att bygga totalt 25 nya villor i området. Eftersom det redan idag finns 28 villor blir det maximala antalet villor 53. Planen gör det också möjligt att bygga ut kommunala gator och vatten- och avloppsledningar.

- Alldeles förträffligt att fullmäktige antog planen, dessutom i full enighet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Det är många års arbete från tjänstemän, politiker och inte minst engagemanget från de boende som nu ger resultat. Därmed har Salems kommun nu antagit tre tunga detaljplaner i västra Rönninge: Heliodal, Karlskronaviken och Solliden, avslutar Lennart Kalderén..

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också göra det möjligt att bygga på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas.

När kommunalt VA dras fram ska även de allmänna vägarna byggas ut. Gång- och cykelförbindelserna ska också utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar ska bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för.

Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara.

Här ligger planområdet

Sollidens planområde ligger i sydvästra Rönninge. Planområdet gränsar i norr mot Gustavslund, i öster mot Högbacka, i söder mot Ekdalen/Källdalen och i väster mot Uttringevägen.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00

Conny Olsson
Plan- och exploateringschef
070 - 623 30 32

Senast uppdaterad 19 april 2016