Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bidrag och stöd till föreningar

Här kan du hitta vilka bidrag som finns i Salems Kommun till föreningsverksamhet. De flesta bidragen är riktade till barn och ungdomar 5-20 år.

Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Salem

Föreningar registrerade i Salems kommun kan erhålla bidrag för aktiva 5-20 år även för aktiva som ej bor i kommunen, dock gäller att föreningen har minst 65% av medlemmarna boende i Salems kommun.

 

Ansökan

Sista datum för ansökan

Aktivitetsbidrag höst 2022

(1 juli - 31 december 2022)

 

25 februari 2023

Grundbidrag 2022

 

31 mars 2023

Bidrag till föreningar med funktionsnedsatta

 

31 mars 2023

Särskilt bidrag 2023

 

31 mars 2023

Aktivitetsbidrag vår 2022

(1 januari - 30 juni 2022)

25 augusti 2022

 

Här hittar du länk till systemet.

Bidragsansökan och lokalansökan

Ansökningar för aktivitetsbidrag, särskilt bidrag, grundbidrag samt lokalansökan sker via Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. Godkända föreningar kan ansöka om aktivitetsbidrag, särskilt bidrag och grundbidrag. 

Lokalansökan för idrottshallar sker senast 1 maj för kommande säsong. Lokalansökan kan göras av föreningar, företag, organisationer och privatpersoner. 

Regler för stöd till föreningar

Följande bidrag finns att söka för registrerade föreningar i Salems kommun.

 • Aktivitetsbidrag
 • Grundbidrag
 • Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta
 • Särskilt bidrag
 • Föreningsservice

Föreningen behöver vara registrerad i Salems kommun. För att bibehålla sin registrering behöver föreningen uppdatera sina föreningsuppgifter samt lämna in årsmötesprotokoll (underskrivet), bokslut, verksamhetsberättelse samt revisionberättelse senast 60 dagar efter årsmötet.

För att få stöd behöver förening uppfylla villkoren i punkt 2 och 3 nedan.

1. Målsättning

Bidragen är stöd till verksamheter och en stimulans till nyskapande och utveckling av föreningslivet i Salem. Bidrag lämnas till barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionsnedsatta.

2. Registrering av förening

För att registrera föreningen så behövs följande:

 • Bedriver verksamhet i demokratiska former, ej har diskriminerade eller våldsförhärligande verksamhet och tillhör statsbidragsberättigad riks- eller distriktsorganisation.
 • Har minst 10 registrerade medlemmar som bor i Salems kommun. Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår betalat medlemsavgift. Medlemsavgiften fastslås av årsmötet.
 • Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
 • Föreningar för funktionsnedsatta registreras efter särskild prövning i kultur- och fritidsnämnden.
 • Pensionärsföreningar skall ha minst 10 st medlemmar samt ha lokal styrelse och aktiviteter i kommunen.
 • Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild prövning av Kultur- och Fritidsnämnden registreras.

3. Allmänna bestämmelser


3.1 Bidragsberättigad förening

Förening som uppfyller följande villkor erhåller kommunala bidrag:

 • Är registrerade i enlighet med punkt 2, ovan.
 • Har minst 10 registrerade medlemmar i åldern 5-20 år boende i Salem, och minst 65% av medlemmarna i bidragsberättigad ålder boende i kommunen. Föreningar som har minst 65% av medlemmar i bidragsberättigad ålder boende i Salem erhåller bidrag för samtliga medlemmar i den åldersgruppen. Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår erlagt av årsmöte fastställd medlemsavgift.
 • Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
 • Har minst 10 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
 • Föreningar för funktionsnedsatta kan erhålla bidrag efter särskild bedömning i kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild prövning av Kultur- och Fritidsnämnden erhålla bidrag.
 • Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragens storlek medför återbetalningsskyldighet och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.

3.2 Ej bidragsberättigad förening

Följande föreningar kan ej erhålla bidrag:

 • ekonomiska föreningar
 • intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska organisationer (dock med undantag av politiska ungdomsorganisationer, vilka är bidragsberättigade), företagarföreningar, fastighetsföreningar, studieförbund, hyresgästföreningar och liknande, stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlingsorganisationer.
 • föreningar som erhåller bidrag av annan kommunal instans el från kyrkliga kommunen.
 • hem- och skolaföreningar

Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragens storlek medför återbetalningsskyldighet, och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.


3.3 Ansökan om bidrag mm

Bidragsberättigad förening ska senast 60 dagar efter årsmöte varje år uppdatera sina föreningsuppgifter och lämna in följande i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem för att behålla sin föreningsregistering.

 • Uppdatera föreningens kontaktperson.
 • Uppdatera föreningens adress.
 • Uppdatera föreningens bankkonto.
 • Uppdatera styrelsen.
 • Årsmötesprotokoll (underskrivet)
 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse

3.4 Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att granska de handlingar som ligger till grund för bidragsansökan. Föreningen ska förvara handlingarna i minst fyra år efter verksamhetens utgång.


4. Föreningsstöd

Kultur- och Fritidsnämnden fastställer, efter Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ramar för aktivitets- och grundbidrag samt bidrag till handikappföreningar.


4.1 Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår med ett belopp per deltagare i bidragsberättigad ålder vid bidragsberättigad sammankomst.
Bidragsberättigad sammankomst innebär:

 • att aktiviteten är beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och att ledare för aktiviteten är utsedd.
 • att den sammanlagda tiden för aktiviteten är minst 45 minuter.
 • att endast ett (1) deltagartillfälle får räknas per person, dag och förening.
 • att närvarokort skall föras för aktiviteten och att ledare eller biträdande ledare skall vara närvarande under hela sammankomsten. Ledare under 20 år kan även räknas som aktiv.
 • Barn och ungdom 5-20 år boende i annan kommun, men verksamma i förening i Salem kan erhålla bidrag. Dock gäller att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i föreningen är boende i kommunen.
 • Bidrag kan erhållas för turnering inom kommunen. Dock ej för matchspel eller turnering utanför kommunen.
 • Aktivitetsbidrag utgår ej för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej heller till studiecirkelsammankomster.

Närvarokort skall av föreningen förvaras i minst fyra (4) år och skall på anmodan inges till Kultur- och Fritidsförvaltningen för granskning.

Redovisning av det lokala aktivitetsstödet. Följande ansökningsperioder gäller och följer det statliga lokala aktivitetsstödet:
1 januari-30 juni, sista datum för ansökan 25 augusti.
1 juli-31 december, sista datum för ansökan 25 februari.


4.2 Grundbidrag
Bidragsberättigade föreningar erhåller grundbidrag med ett belopp per medlem i bidragsberättigad ålder.
Föreningar som bedriver verksamhet i flera kommuner är berättigade till grundbidrag enligt ovan om föreningen bedriver verksamhet i Salem. Barn och ungdom 5-20 år boende i annan kommun, men verksamma i förening i Salem kan erhålla bidrag. Dock gäller att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i föreningen är boende i kommunen.
Grundbidrag lämnas in senast 31 mars i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. Bidraget utbetalas senast under maj månad.


Förening som ingår i idrottsallians, eller som markerar samhörighet via samma föreningsnamn och har gemensam administration, räknas i detta sammanhang som en förening.
Nystartad förening erhåller grundbidrag med omedelbar verkan i enlighet med bidragsbestämmelserna.


4.3 Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta
Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta med medlemmar boende i Salems kommun utgår per i Salem boende medlem med belopp som årligen fastställs i budget.
Bidragsansökan lämnas in senast 31 mars i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. 


4.4 Särskilt bidrag
Särskilt bidrag kan efter prövning av Kultur- och Fritidsnämnden utgå för verksamhet med barn- och ungdom som nämnden finner angelägen. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar ledarutveckling men bidrag kan även utgå för lovverksamhet, lägerverksamhet, integration, stöd till funktionsnedsatta och materialutveckling.
Stöd kan sökas för att stimulera och öka flickors, 5-20 års, fritidsaktiviteter inom föreningslivet.
Stöd kan sökas för att utveckla och stödja ledarutvecklande insatser för kvinnligt ledarskap för barn och unga inom föreningslivet.
Stöd kan sökas för materialtveckling eller lägerverksamhet som främjar flickors, 5-20 års, deltagande i föreningslivet.
Ansökan skall åtföljas av beskrivning av verksamheten och vara inlämnad till Kultur- och Fritidsförvaltningen 31 mars årligen.
Beviljat belopp utbetalas 75 % i förskott och resterande 25 % efter redovisning av verksamheten som skall vara inlämnad senast den 30/11.

4.5 Föreningsservice
Kultur- och fritidsnämndens föreningsservice består av:
A) Kopieringsservice. Kopiering, mångfaldigande av kallelser, affischer, protokoll, föreningsmeddelanden, m m, sker till subventionerat pris till föreningar som är upptagna i nämndens föreningsregister.
Omfattningen av denna service regleras genom särskilda föreskrifter som meddelas av Kultur- och fritidsnämnden. Avgifter för denna service fastställs årligen i budget. B) Utlåning av AV - hjälpmedel m.m. Organisation och förening upptagen i nämndens föreningsregister kan kostnadsfritt låna AV - hjälpmedel och utrustning till föreningsverksamheten såsom film-, oh-, dia-, video- projektor, högtalaranläggning m.m. som för detta ändamål disponeras av Kultur- och Fritidsnämnden.
Omfattningen av denna service regleras genom särskilda föreskrifter som meddelas av Kultur- och Fritidsnämnden. Beställning och utlåning sker efter hänvändelse till Kultur- och fritidsförvaltningen. C) Föreningar kan från kultur- och fritidenheten erhålla hjälp med arkivering av äldre handlingar mm.

 

Senast uppdaterad 17 mars 2023