Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bidrag och stöd till föreningar

Här kan du hitta vilka bidrag som finns i Salems Kommun till föreningsverksamhet. De flesta bidragen är riktade till barn och ungdomar 5-20 år.

Kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar i Salem

Föreningar registrerade i Salems kommun kan erhålla bidrag för aktiva 5-20 år även för aktiva som ej bor i kommunen, dock gäller att föreningen har minst 65% av medlemmarna boende i Salems kommun.

 

Ansökan

Sista datum för ansökan

Aktivitetsbidrag höst 2023

(1 juli - 31 december 2023)

 

25 februari 2024

Grundbidrag 2023

 

31 mars 2024

(går att skicka in från 1 mars)

 

Bidrag till föreningar med funktionsnedsatta

 

31 mars 2024

Särskilt bidrag 2023

 

31 mars 2024

(går att skicka in från 1 mars)

 

Aktivitetsbidrag vår 2024

(1 januari - 30 juni 2024)

25 augusti 2024

 

Här hittar du länk till systemet.

Bidragsansökan

Ansökningar för aktivitetsbidrag, särskilt bidrag, grundbidrag samt lokalansökan sker via Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. Godkända föreningar kan ansöka om aktivitetsbidrag, särskilt bidrag och grundbidrag. 

Här hittar du till bidrags- och bokningssystemet

Lokalansökan

Lokalansökan för idrottshallar sker senast 1 maj för kommande säsong. Lokalansökan kan göras av föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.

Ansökan sker i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem.

Här hittar du till bidrags- och bokningssystemet

Regler för stöd till föreningar

Följande bidrag finns att söka för registrerade föreningar i Salems kommun.

 • Aktivitetsbidrag
 • Grundbidrag
 • Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta
 • Särskilt bidrag
 • Föreningsservice

Föreningen behöver vara registrerad i Salems kommun. För att bibehålla sin registrering behöver föreningen uppdatera sina föreningsuppgifter samt lämna in årsmötesprotokoll (underskrivet), bokslut, verksamhetsberättelse samt revisionberättelse senast 60 dagar efter årsmötet.

För att få stöd behöver förening uppfylla villkoren i punkt 2 och 3 nedan.

1. Målsättning

Bidragen utgör stöd till befintliga verksamheter och en stimulans till nyskapande och utveckling av föreningslivet i Salem. Stöd i form av bidrag lämnas till barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

2. Föreningsregistrering

Följande kriterier måste uppfyllas för att föreningen ska erhålla registrering i Salems kommun:

 • Bedriver verksamhet i demokratiska former, ej har diskriminerade eller våldsförhärligande verksamhet och tillhör statsbidragsberättigad riks- eller distriktsorganisation.
 • Har minst 10 registrerade medlemmar som bor i Salems kommun. Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift.
 • Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
 • Föreningar med verksamhete för personer med funktionsnedsättning registreras efter särskild prövning i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar med verksamhet för barn- och ungdomar behöver vid föreningsregistrering uppge att föreningen känner till barnkonventionen och barnets rättigheter.
 • Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild prövning av Kultur- och fritidsnämnden registreras.

2.1 Årlig uppdatering föreningsregistrering

För att kvarstå som registrerad förening behöver följande göras årligen:

 • Årligen lämna in förenings årsmötesprotokoll (underskrivet), bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse senast 60 dagar efter årsmötet. Dokumenten laddas upp i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. Här hittar du systemet.
 • Årligen lämna in föreningsuppgift, senast 60 dagar efter årsmötet. För att bibehålla föreningsregistrering behöver föreningen uppfylla kraven för föreningsregistrering (se punkt 2)
 • Årsmötesprotokoll, bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen via Salems kommuns boknings- och bidragssystem. Här hittar du systemet.
 • Om föreningen inte lämna in justerat årmötesprotokoll, bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och föreningsuppgift senast 60 dagar efter årsmöte mister föreningen sin föreningsregistrering. Förening kan ansöka om föreningsregistrering på nytt om kraven i punkt 2 är uppfyllda.

3. Allmänna bestämmelser


3.1 Bidragsberättigad förening

Förening som uppfyller följande villkor erhåller kommunala bidrag:

 • Är registrerade i enlighet med punkt 2, ovan.
 • Har minst 10 registrerade medlemmar i åldern 5-20 år boende i Salems kommun. Föreningar som har minst 65% av medlemmar i bidragsberättigad ålder boende i Salems kommun erhåller bidrag för samtliga medlemmar i den åldersgruppen. Som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår erlagt av årsmöte fastställd medlemsavgift.
 • Har regelbunden verksamhet i Salems kommun.
 • Har minst 10 bidragsberättigade sammankomster per verksamhetsår.
 • Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan erhålla bidrag efter särskild bedömning i Kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar och organisationer som ej uppfyller ovanstående villkor kan efter särskild prövning av Kultur- och fritidsnämnden erhålla bidrag.
 • Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragens storlek medför återbetalningsskyldighet och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.

3.2 Ej bidragsberättigad förening

Följande föreningar kan ej erhålla bidrag:

 • Ekonomiska föreningar
 • Intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska organisationer (dock med undantag av politiska ungdomsorganisationer, vilka är bidragsberättigade), företagarföreningar, fastighetsföreningar, studieförbund, hyresgästföreningar och liknande, stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlingsorganisationer.
 • Föreningar som erhåller bidrag av annan kommunal instans el från kyrkliga i kommunen.
 • Hem- och skolaföreningar.

Inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka bidragens storlek medför återbetalningsskyldighet, och kan medföra avstängning från erhållande av bidrag.


3.3 Ansökan om bidrag mm

Bidragsberättigad förening ska till Kultur- och fritidsförvaltningen årligen senast 60 dagar efter årsmötet men senast den 31 mars (året efter) redovisa följande uppgifter.

 • Uppdatera föreningens kontaktperson.
 • Uppdatera föreningens adress.
 • Uppdatera föreningens bankkonto.
 • Uppdatera styrelsen.
 • Årsmötesprotokoll (underskrivet)
 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Antalet registrerade medlemmar totalt i föreningen.
 • Antalet medlemmar som bor i Salems kommun.
 • Antal medlemmar i åldern 5-20 år.

Ansökan sker i Salems kommun bidrags- och bokningssystem.

3.4 Kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att granska de handlingar som ligger till grund för bidragsansökan. Föreningen ska förvara handlingarna i minst fyra år efter verksamhetens utgång.


4. Föreningsstöd

Kultur- och fritidsnämnden fastställer, efter Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ramar för aktivitets- och grundbidrag samt bidrag till handikappföreningar.


4.1 Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utgår med ett belopp per deltagare i bidragsberättigad ålder vid bidragsberättigad sammankomst.
Bidragsberättigad sammankomst innebär:

 • att aktiviteten är beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och att ledare för aktiviteten är utsedd.
 • att den sammanlagda tiden för aktiviteten är minst 45 minuter.
 • att endast ett (1) deltagartillfälle får räknas per person, dag och förening.
 • att närvarokort skall föras för aktiviteten och att ledare eller biträdande ledare skall vara närvarande under hela sammankomsten. Ledare t.o.m 20 år kan även räknas som aktiv.
 • Barn och ungdom 5-20 år boende i annan kommun, men verksamma i förening i Salem kan erhålla bidrag. Dock gäller att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i föreningen är boende i kommunen.
 • Bidrag kan erhållas för turnering inom kommunen. Dock ej för matchspel eller turnering utanför kommunen.
 • Aktivitetsbidrag utgår ej för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej heller till studiecirkelsammankomster.

Närvarokort skall av föreningen förvaras i minst fyra (4) år och skall på anmodan lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen för granskning.

Redovisning av det lokala aktivitetsstödet. Följande ansökningsperioder gäller och följer det statliga lokala aktivitetsstödet:
1 januari-30 juni, sista datum för ansökan 25 augusti.
1 juli-31 december, sista datum för ansökan 25 februari.


4.2 Grundbidrag
Bidragsberättigade föreningar erhåller grundbidrag med ett belopp per medlem i bidragsberättigad ålder.
Föreningar som bedriver verksamhet i flera kommuner är berättigade till grundbidrag enligt ovan om föreningen bedriver verksamhet i Salem. Barn och ungdom 5-20 år boende i annan kommun, men verksamma i förening i Salem kan erhålla bidrag. Dock gäller att 65% av medlemmarna i åldern 5-20 år i föreningen är boende i kommunen.
Grundbidrag lämnas in senast 31 mars i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. Bidraget utbetalas senast under maj månad.


Förening som ingår i idrottsallians, eller som markerar samhörighet via samma föreningsnamn och har gemensam administration, räknas i detta sammanhang som en förening.
Nystartad förening erhåller grundbidrag med omedelbar verkan i enlighet med bidragsbestämmelserna.


4.3 Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta
Bidrag till föreningar som är registrerade i Salems kommun för funktionsnedsatta med medlemmar boende i Salems kommun utgår per i Salem boende medlem med belopp som årligen fastställs i budget.
Bidragsansökan lämnas in senast 31 mars i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem. 


4.4 Särskilt bidrag
Särskilt bidrag kan efter prövning av Kultur- och fritidsnämnden utgå för bidragsberättigad verksamhet. Särskilt bidrag kan utgå för verksamhet eller projekt som avser att utveckla föreningens ordinarie verksamhet eller utveckla nya verksamheter inom föreningen.
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar följande områden:
- Jämställd förening.
- Inkluderande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
- Integration.
- Miljöarbete.

Utöver prioriterade områden kan bidrag sökas för verksamhet eller projekt som avser att utveckla föreningen.

Särskilt bidrag kan generellt inte sökas för ordinarie verksamhet såsom läger, träning, utbildning och material om det inte inte ingår som en del av t.ex verksamhetsutveckling.

Ansökan lämnas in senast den 31 mars via Kultur- och fritidsförvaltningens bidragssystem. Här kommer du till bidrag- och bokningssystemet.

Beviljat belopp utbetalas 75% i förskott och resterande 25% efter redovisning. Redovisning sker senast den 30 november samma år som ansökan beviljats.

4.5 Föreningsservice
Kultur- och fritidsnämndens föreningsservice består av:

 • Kopieringsservice. Kopiering av kallelser, affischer, protokoll, föreningsmeddelanden m.m, kan ske till subventionerat pris till föreningar som är registrerade i Salems kommun.
 • Registrerade föreningar i Salems kommun kan kostnadsfritt låna mindre högtalaranläggning av Kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Föreningar kan från Kultur- och fritidsförvaltningen erhålla hjälp med arkivering av äldre handlingar m.m. 

Senast uppdaterad 23 februari 2024