Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Serveringstillstånd

Vill du söka serveringstillstånd? Här får du veta mer om vart du vänder dig, handläggningen av din ansökan och vilka krav som ställs för att få tillståndet.

Vart vänder man sig för att ansöka om tillstånd?

Den som ansöker om serveringstillstånd skickar ansökningshandlingar till Salems kommun, Socialförvaltningen. Av ansökningsblanketten framgår vilka handlingar som behöver skickas in. Tillståndsenheten kan även komma att begära in ytterligare handlingar.

Ansökan om serveringstillstånd hittar du här

Vad händer med ansökan?

Ansökan utreds av en tillståndshandläggare, som lämnar ett beslutsförslag till Socialnämnden i Salems kommun. Socialnämnden fattar sedan beslut om serveringstillståndet.

Nämnden ansvarar också för tillsynen av alkoholserveringen.

Hur lång tid tar det?

Handläggningen påbörjas när ansökningsavgiften har betalats. Faktura skickas ut när ansökan har inkommit. Räknat från dagen när en komplett ansökan har inkommit är handläggningstiden ca 2-3 månader. Detta gäller exempelvis ansökan om:

 • stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten
 • tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten
 • stadigvarande servering till slutna sällskap

Vilka krav ställs för att få tillstånd och vad kostar det?

Den som ansöker måste ha fyllt 20 år. Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar sig lämplig att utöva verksamheten med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Det kontrolleras bland annat om brottslighet har förekommit och om skatter och avgifter har betalats i tid. Sökande ska även kunna redogöra för hur verksamheten har finansierats.

Prövning av lämplighet görs för de personer, som har ett betydande inflytande i rörelsen t.ex. verkställande direktör, styrelseledamot, firmatecknare, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även annan ekonomisk intressent bakom en rörelse kan komma att innefattas i prövningen t.ex. långivare.

Vidare ställs krav på lokaler, mat och utrustning, serveringsansvarig personal, att inte olägenheter i fråga om t.ex. ordning och nykterhet befaras uppkomma m.m.

Enligt alkohollagen ska sökanden göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen och anslutande föreskrifter (alkohollagen 8 kap. 12 §). Det gäller om inget undantag är tillämpligt. För provet tas en avgift ut. Kontakta kommunens tillståndshandläggare för att boka en provtid.

Salems kommun tar ut en avgift för prövningen av ansökan enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Avgifterna som gäller för året hittar du i dokumentet "Avgifter" ovan. Ansökningsavgiften återbetalas inte vid avslag på ansökan. Betalningen ska ske till bankgironummer: 2109569, märk betalningen med "serveringstillstånd".

Kom ihåg att anmäla!

Har ett serveringstillstånd beviljats, ska tillståndshavaren enligt alkohollagen anmäla vissa saker i förväg till kommunen.

Det gäller exempelvis:

 • När verksamheten avses att påbörjas
 • Serveringsansvarig personal
 • Om man vill krydda spritdryck för servering som snaps (endast möjligt för stadigvarande tillstånd)
 • Serveringslokal vid cateringverksamhet för slutna sällskap (stadigvarande tillstånd)
 • Om verksamheten läggs ned
 • Om avbrott sker i verksamheten
 • Om förändringar sker i verksamhetens omfattning eller inriktning
 • Om förändringar av annan betydelse för tillsynen sker
 • Ändrade ägarförhållanden

Senast uppdaterad 26 april 2024